ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 261

София, 07 август 2017г.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

изслуша докладваното от съдия Б.Стоилова гр. дело № 7144 по описа за 2014г. и приема следното:

С определение № 435/16.ХІІ.2014г. ВКС на РБ спря производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 7/2014г. на ОСГТК. Тълкувателното решение е постановено на 31.VІІ.2017г., следователно е налице предпоставката за възобновяване на производството.

След възобновяване на производството съдът съобразно чл.307 ал.1 ГПК следва да се произнесе и по допустимостта на молбата за отмяна, при което съобрази следното:

Делото е образувано по молбата на Р. Д. Г. от [населено място] за отмяна на решението на Пловдивския РС от 13.V.2013г. по гр.д. № 2355/2013г., с което молителката е задължена да се въздържа от домашно насилие над Х. Т. Т. от [населено място], изразяващо се в отправяне на обиди, ругатни и закани, със срок на мярката за защита шест месеца, и тя е осъдена да заплати в полза на държавата глоба в размер на 500лв. за извършената от нея проява на домашно насилие над Х. Т.. Молителката твърди, че срещу нея е постановено неприсъствено решение, за което узнала от връченото й съобщение за заплащане на глобата, поради което не могла да упражни в пълен обем правата й за процесуална защита; Т. образувал делото въз основа на невярни твърдения в писмена декларация по чл.9 ЗЗСДН. Освен това същият спор вече бил разрешен с влязло в сила решение по гр.д. № 2568/2013г. на Пловдивския РС /с което Х. Т. е задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р. Г. и дъщеря им М. Х. Т., той е отстранен от жилището, находящо се в [населено място] на посочен в решението адрес, забранено му е да се приближава до жилището на Р. Г. и М. Т., до местоработата на първата, местата за социални контакти и отдих на двете, за срок от 18 месеца, и му е наложена глоба в размер на 400лв. за извършената от него проява на домашно насилие спрямо двете молителки/ и не можело да има две противоречащи си решения.

Ответникът по молбата за отмяна Х. Т. Т. не е дал отговор по реда на чл.306 ал.3 ГПК.

При тези обстоятелства се налага извод за недопустимост на молбата за отмяна.

Производството по Закона за защита от домашно насилие, в каквото е постановено атакуваното в разглеждания случай съдебно решение /относно което не са приложими разпоредбите на чл.238 и чл.303 ал.3ГПК/, не е исково, а е производство по спорна съдебна администрация на граждански отношения. С оглед на това и предвид даденото от ОСГТК разрешение по т.4 от ТР № 7/2014г., според което влезлите в сила съдебни решения, постановени в производство по спорна съдебна администрация, не подлежат на отмяна по реда на Глава 24, молбата на Г. следва да бъде оставена без разглеждане.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 7144/2014г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Р. Д. Г. от [населено място] за отмяна на решението на Пловдивския районен съд, ХVІ гражд.състав, № 1935/13.V.2013г. по гр.д. № 2355/2013г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на препис от него с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!