№ 262

гр. София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи август през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2572 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 230 ГПК.

С протоколно определение от 3 октомври 2016 г. производството по настоящото дело е спряно с оглед образуваното тълкувателно дело № 7 от 2014 г. по описа на ОСГТК, ВКС, и връзката с настоящото дело на поставения за тълкуване правен въпрос под № 11 – допустимо ли е в производството по отмяна на влязло в сила решение на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК събиране на доказателства за установяване на твърдяното от молителя нарушаване на правото му на участие в производството по делото. Въпросът е намерен за относим към разрешаването на настоящия спор, предвид стореното с молбата за отмяна искане за разпит на свидетели и приобщаване на писмени доказателства.

След постановяване на Тълкувателно решение № 7 от 31 юли 2017 г. по тълк.д. № 7/2014 г., ОСГТК, отпадат пречките за разглеждането на делото, поради което същото следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание. Предвид разясненията, дадени в тълкувателното решение, е допустимо искането на молителя за събиране на гласни доказателства, като по допускането на свидетелите (които молителят следва да доведе в публичното съдебно заседание) и по приобщаването на писмените доказателства съдът ще се произнесе в публичното съдебно заседание.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 2572 по описа за 2016 г. на ІV г.о. на Върховния касационен съд.

Делото да се докладва на председателя на отделението за насрочването му в публично съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!