О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 201

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№2324/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на [фирма] по чл.248 от ГПК,с която е направено искане за изменение на решение №52 ,постановено на 22.06.2017г. по настоящото дело в частта,с която в полза на И. И. са присъдени разноски в размер на 1999,88 лв., като бъде взето предвид направено от молителя възражение за прекомерност на заплатеното от противната страна адвокатско възнаграждение.

Ответникът по молбата И. И. е възразил срещу направеното искане.

Молбата е подадена от легитимирана страна в срока по чл.248 ал.1 ГПК,поради което е допустима.

Върховният касационен съд,ТК, състав на Първо отделение, като взе предвид изложеното в молбата и при съобразяване данните по делото, счита, че са налице законоустановените предпоставки за уважаване на направеното в нея искане.

Производството по делото е образувано въз основа на подадена от И. И. И. молба за отмяна на арбитражно решение. В отговора на същата ответникът [фирма] е поискал молбата да бъде отхвърлена,като е направил искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на ищцовата страна. В проведеното на 20.03.2017г. открито съдебно заседание пълномощникът на ищеца адв.Р. е представил списък на направени от ищеца разноски,включително – за адвокатско възнаграждение в размер на 1700 лв.,към който е приложил договор за правна помощ,съдържащ отбелязване,че сумата е платена в брой. Макар юрисконсултът на ответното дружество да не е възразил в заседанието срещу този конкретен размер на възнаграждението, следва да се приеме,че такова възражение е направено валидно,независимо,че към момента на депозирането на отговора на исковата молба данни за плащане на адвокатско възнаграждение от ищеца не са били налице. Предвид материалния интерес по делото – 1944,50 евро,равняващи се на 3803,11 лв.,спрямо който възнаграждението от 1700 лв. представлява почти 50%; факта,че исковата молба е подписана от самия ищец и функциите на адвокатския пълномощник се свеждат само до участие в провеждането на единственото открито заседание,в което не са извършени сложни процесуални действия,настоящият състав на ВКС,ТК,първо отделение намира размера на заплатеното от страната адвокатско възнаграждение за прекомерен,поради което понесените такива разноски следва да бъдат намалени до размера , предвиден в чл.9 ал.4 от Наредба №1/04г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения , а именно - сумата 500 лв. Общият размер на разноските,подлежащи на присъждане след намалението с 1200 лв. възлиза на 799,88 лв.

По изложените съображения Върховният касационен съд Търговска колегия,състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ решение №52 ,постановено на 22.06.2017г. по т.д.№2324/16г. в частта,с която в полза на И. И. са присъдени разноски, като намалява размерът им от сумата 1999,88 лв. на 799,88 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.