О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 398

София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева ч.гр.д. № 2910 по описа на четвърто гражданско отделение на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от управителя Ц. Б. Г., против определение № 137 от 10 април 2017 г., постановено по в.гр.д. № 77 по описа на апелативния съд в гр.Велико Търново за 2017 г., с което е върната въззивна жалба против решение № 319 от 30 август 2016 г., постановено по гр.д. № 476/2016 г. по описа на окръжния съд в [населено място] като нередовна.

В частната жалба се сочи, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон и необосновано.

С обжалваното определение се приема, че подадената против решение № 319 от 30 август 2016 г. по гр.д. № 476/2016 г. на окръжния съд в гр.Русе въззивна жалба не отговаря на изискванията за редовност. Въззивната жалба е била оставена без движение с указания в едноседмичен срок от съобщението да бъде представено пълномощно за адвокат А. Г., тъй като същата е била упълномощена да представлява въззивника само по изпълнителното дело, или алтернативно да бъдат потвърдени с писмена молба извършените от посочения адвокат действия. Прието е, че съобщението до жалбоподателя е получено на 22 март 2017 г., но в указания срок констатираната нередовност не е била отстранена, доколкото не е представено пълномощно, нито молба за потвърждаване на действията на адв. Г. е била подадена.

Частната жалба е основателна.

С оглед правилото на чл. 261, т. 2 ГПК към въззивната жалба или въззивната частна жалба следва да се приложи пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник. В конкретния случай, в приложеното към гражданското дело изпълнително производство се съдържа пълномощно за процесуално представителство на адв. А. Г., с което в нейна полза е учредена процесуална представителна власт от дружеството въззивник. На л. 81 от изпълнителното дело е приложен договор за правна защита и съдействие, на гърба на който е обективирана и упълномощителна сделка с предмет „да ме представлява пред ЧСИ 914 с правото да изготви и подаде молба за присъединяване по изп.д. № 40/2016 г.”. Непосредствено след посочената упълномощителна клауза се съдържа общо упълномощаване за представителство до окончателното свършване във всички инстанции, вкл. и с правата да признава искания на противната страна, да се отказва от исканията или да ги намалява, увеличава, включително да сключва спогодба и да преупълномощава други адвокати с правата по пълномощно. От това съдържание на пълномощното следва, че същото има общ характер, а освен това, предоставената на адвоката представителна власт да извърши съответните действия за присъединяването на взискател по определено изпълнително дело е функционално свързана с действия по разпределението на събраните в хода на изпълнителното производство суми и с действия по защита срещу незаконосъобразното разпределение. При тези съображения неправилен е изводът на въззивния съд, че пълномощникът на страната адв. Г. не разполага с представителна власт за подаването на върнатата въззивна жалба, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато за продължаването на съдопроизводствените действия по разглеждането на въззивната жалба.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 137 от 10 април 2017 г., постановено по в.гр.д. № 77 по описа на апелативния съд в гр.Велико Търново за 2017 г.

ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждането на подадената от [фирма] въззивна жалба с вх. № 10121/26.09.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!