№ 260

гр. София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи август през две хиляди и седемнадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 6261 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 230 ГПК.

С определение № 414 от 3 декември 2014 г. производството по настоящото дело е спряно с оглед образуваното тълкувателно дело № 7 от 2014 г. по описа на ОСГТК, ВКС, и връзката с настоящото дело на поставения за тълкуване правен въпрос под № 5 – кога е налице идентичност в предмета на влезлите в сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилното решение по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 307, ал. 4 ГПК.

След постановяване на Тълкувателно решение № 7 от 31 юли 2017 г. по тълк.д. № 7/2014 г., ОСГТК, отпадат пречките за разглеждането на делото, поради което същото следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание.

Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 6261 по описа за 2014 г. на ІV г.о. на Върховния касационен съд.

Делото да се докладва на председателя на отделението за насрочването му в публично съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!