currdb:
Определение №187/07.08.2017 по дело №887/2008 на ВКС, ГК, II г.о.

№187/07.08.2017 г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в закритото заседание на седми август две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Илияна Папазова

Членове: Геника Михайлова

Димитър Димитровразгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 887 по описа за 2008 г.

Постъпила е молба от касатора Р. - Х. с искане за обезсилване на издаден в полза на А. Х. З., Л. И. В., И. З. В., М. С. З., П. С. В., Й. Л. В., Д. Л. В., Г. С. В., П. Х. З., Д. В. С., Р. В. С., И. Г. С., Н. В. З. и Д. Р. С. изпълнителен лист за предаване на владението на два броя складови помещения, едното от които понастоящем незаконно реконструирано в бензиностанция, находящи се в имот пл. № 8205 в Източната зона на [населено място], както и на 7 208 кв. м. от имот пл. № 8205, находящ се в м. „Б.“, Х. землище, представляващ понастоящем имот пл. № 8205 в Източната индустриална зона в [населено място], както и с искане за спиране на изпълнението.

С окончателно (необжалваемо) определение № 123/ 21.07.2017 г. по настоящото дело е оставено без уважение основното искане на касатора за обезсилване на издадения изпълнителен лист, а са му дадени указания в 1-седмичен срок от съобщението да внесе по набирателната сметка на ВКС сума в размер на 67. 50 лв. - надлежно обезпечение за спиране на изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение № 511/ 18.04.2007 г. по гр. д. № 600/ 2005 г. на ОС-Хасково по уважените искове по