№187/07.08.2017 г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в закритото заседание на седми август две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Илияна Папазова

Членове: Геника Михайлова

Димитър Димитровразгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 887 по описа за 2008 г.

Постъпила е молба от касатора Р. - Х. с искане за обезсилване на издаден в полза на А. Х. З., Л. И. В., И. З. В., М. С. З., П. С. В., Й. Л. В., Д. Л. В., Г. С. В., П. Х. З., Д. В. С., Р. В. С., И. Г. С., Н. В. З. и Д. Р. С. изпълнителен лист за предаване на владението на два броя складови помещения, едното от които понастоящем незаконно реконструирано в бензиностанция, находящи се в имот пл. № 8205 в Източната зона на [населено място], както и на 7 208 кв. м. от имот пл. № 8205, находящ се в м. „Б.“, Х. землище, представляващ понастоящем имот пл. № 8205 в Източната индустриална зона в [населено място], както и с искане за спиране на изпълнението.

С окончателно (необжалваемо) определение № 123/ 21.07.2017 г. по настоящото дело е оставено без уважение основното искане на касатора за обезсилване на издадения изпълнителен лист, а са му дадени указания в 1-седмичен срок от съобщението да внесе по набирателната сметка на ВКС сума в размер на 67. 50 лв. - надлежно обезпечение за спиране на изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение № 511/ 18.04.2007 г. по гр. д. № 600/ 2005 г. на ОС-Хасково по уважените искове по чл. 108 ЗС.

Настоящият състав на Върховния касационен съд констатира, че: 1) обжалваното въззивно решение съдържа осъдителна част по исковете по чл. 108 ЗС; 2) подлежи на предварително изпълнение и 3) касаторът е внесъл паричната гаранция от 67. 50 лв., определена от съда на основание чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК. Налице са условията за уважаване на искането на касатора за спиране на предварителното изпълнение на въззивното решение в частта, с която исковете по чл. 108 ЗС са уважени.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :СПИРА предварителното изпълнение на решение № 511/ 18.04.2007 г. по гр. д. № 600/ 2005 г. на ОС – Хасково в частта, с която Р. – Х. се осъжда да предаде владението на два броя складови помещения, едното от които понастоящем незаконно реконструирано в бензиностанция, находящи се в имот пл. № 8205 в Източната зона на [населено място], както и на 7 208 кв. м. от имот пл. № 8205, находящ се в м. „Б.“, Х. землище, представляващ понастоящем имот пл. № 8205 в Източната индустриална зона в [населено място] по исковете по чл. 108 ЗС, предявени от А. Х. З., Л. И. В., И. З. В., М. С. З., П. С. В., Й. Л. В., Д. Л. В., Г. С. В., П. Х. З., Д. В. С., Р. В. С., И. Г. С., Н. В. З. и Д. Р. С..

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.