О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 202

07.08.2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№621/15г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

С определение №159 от 17.07.2017 г. настоящият състав е констатирал, че са налице предпоставките на чл. 29 ал. 4 ГПК и на ответника по молбата следва да бъде назначен особен представител.В определението е пропуснал да определи и възложи в съответна тежест разноските за особения представител.

Изпратеното до Софийска адвокатска колегия писмо за посочване на адвокат за назначаването му от съда, погрешно е оформено като искане по чл.25 ал.4 ЗПП. Поради допуснатата неточност искането не е изпълнено,видно от постъпилия отговор от председателя на САК от 27.07.17г.

С оглед това настоящият състав намира,че следва да се произнесе с настоящото определение,с което да определи разноски за особения представител , на който да бъде връчено съобщението за прекратяване на производството, в размер на сумата 60 лв., платимо от дружеството-касатор [фирма] в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

След представяне на доказателства за внасянето на депозита на САК следва да бъде изпратено повторно писмо,в което изрично се посочи,че искането се основава на разпоредбата на чл.29 ал.4 ГПК,а не по Закона за правната помощ. Към писмото да се приложат копия от определението от 17.07.17г. и от настоящото.

Така мотивиран , ВКС,ТК,първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА [фирма] в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Върховен касационен съд сумата 60 лева, представляваща депозит за възнаграждение за особен представител на дружеството,който да получи от името на дружеството съобщението за прекратяване на производството пред ВКС.

След представяне на доказателства за внасянето на депозита ДА СЕ ИЗПРАТИ ново искане до Софийска адвокатска колегия за посочване на адвокат за назначаването му от ВКС по реда на чл.29 ал.4 ГПК за особен представител на [фирма] на разноски на страната за извършване на конкретно процесуално действие. Към писмото да се приложат преписи от двете определения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи