ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 206/ 07.08.2017г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четвърти август пред двехиляди и седемнадесета година , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдията Чаначева ч.т.д. № 78/2017 година.

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК, образувано по молба с вх. № 6845/16.06.2017 г. на [фирма], [населено място], с която се иска допълване на постановеното от Върховния касационен съд, I т.о. определение № 91 от 07.06.2017 г. по т.дело № 78/2017 г., като бъдат присъдени направените, в производството по чл. 303 и сл. от ГПК, разноски.

Ответникът по молбата - [фирма], [населено място], не е заявил становище.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество и основателна.

С определение № 91 от 07.06.2017 г. по т.дело № 78/2017 г. на ВКС, I т.о. е оставена без разглеждане молбата на [фирма], [населено място] за отмяна на основание чл. 303, т. 5 ГПК на влязлото в сила решение № 109 от 01.07.2016 г. по гр.д. № 213/2016 г. на Сливенски окръжен съд. Ответникът по горепосочената молба за отмяна - [фирма], [населено място], е заявил своевременно искане - с отговора на молбата за отмяна, за присъждане на направените, в извънинстанционното производство по отмяна на влезли в сила съдебни решения, разноски, като е представил както пълномощно, така и договор за правна зашита и съдействие, от който се установява, че страните са се договорили, а [фирма], [населено място] е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 1440 лв. Разпоредбата на чл. 78, ал. 4 ГПК, определя правото на разноски на ответника и в случаите на прекратяване на производството., поради което същите следва да бъдат присъдени. По отношение на размера им и с оглед направеното възражение за прекомерност, настоящата инстанция приема, след като съобрази фактическата и правна сложност на делото, т.е. преценката на доказателствените факти и доказателствата, които ги обективират и дължимото правно разрешение на повдигнатите правни въпроси във връзка с допустимостта на извънинстанционния контрол, че е налице несъответствие между размера на възнаграждението и усилията на защитата при упражняване на процесуалните права. С оглед това следва да бъде намален договорения адвокатски хонорар до нормативно установения минимален размер на адвокатското възнаграждение, съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредба № 1/2004 г. Или налице са предпоставките на чл. 78, ал. 5 ГПК, поради което и претендираното от молителя адвокатско възнаграждение в размер на 1440 лв., следва да бъде редуцирано до сумата от 500 лв., които следва да бъдат присъдени.

По тези съображения и на основание чл. 248, ал. 1 ГПК, Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение

ОПРЕДЕЛИ

ДОПЪЛВА определение № 91 от 07.06.2017 г. по т.дело № 78/2017 г. на Върховен касационен съд, I т.о., като ОСЪЖДА [фирма], [населено място] да заплати на [фирма], [населено място] направените пред Върховния касационен съд разноски в размер на 500 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: