О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 204

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на трети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№289/17г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ГПК.

Образувано е по молба на Е. Т. Д.,В. Д. Д.,Т. Д. Д. и Й. В. К.,с която е направено искане за изменение на определение №278/15.05.17г. ,постановено по настоящото дело в частта,с която в полза на противната страна [фирма] са присъдени разноски в размер на 6000 лв. за адвокатско възнаграждение. Искането е обосновано със съображения за недължимост на същите с оглед изхода на производството пред касационната инстанция.

Ответникът по молбата [фирма] не е представил отговор в указания му срок.

Третото лице К. Д. Ф. също не се е ангажирал със становище.

Молбата е подадена от легитимирана страна в срока по чл.248 ал.1 ГПК,поради което е допустима.

Върховният касационен съд,ТК,състав на Първо отделение, като взе предвид изложеното в молбата и при съобразяване данните по делото, счита, че са налице законоустановените предпоставки за уважаване на направеното в нея искане.

Производството по делото е образувано въз основа на касационна жалба на молителите срещу постановеното по предявените от тях искове въззивно решение.В срока за отговор ответното дружество се е възползвало от възможността по чл.287 ал.2 ГПК и е депозирало насрещна касационна жалба.Към същата е представило списък по чл.80 ГПК и договор за правна защита и съдействие,удостоверяващ понасянето на разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 6000 лв. С определение №278/15.05.17г. настоящият състав на ВКС,ТК,първо отделение се е произнесъл по реда на чл.288 ГПК,като не е допуснал касационната жалба на ищците до касационно обжалване и по отношение на насрещната касационна жалба на застрахователното дружество е приложил разпоредбата на чл.287 ал.4 ГПК.С определението в полза на последното са присъдени разноски в размер на платеното адвокатско възнаграждение. Доколкото така постановения изход на производството има като ефект отказ да бъде разгледан по същество спорът и по отношение на двете страни по него,направените от тях разноски за производството следва да бъдат понесени от всяка от тях и не подлежат на присъждане в тежест на другата. Определението следва да бъде изменено,като частта от диспозитива,касаеща разноските, се отмени.

По изложените съображения Върховният касационен съд Търговска колегия,състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ определение №278/15.05.17г. в частта,с която в тежест на Е. Т. Д.,В. Д. Д.,Т. Д. Д. и Й. В. К. и в полза на [фирма] за присъдени разноски в размер на 6000 лв.,като ОТМЕНЯ тази част от диспозитива на определението.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.