О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 203

07.08. 2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№1466/17г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по подадена от С. И. К. и Н. М. К. молба за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК на определение №488/16.03.2017г. по в.ч.гр.д.№551/16г. на Апелативен съд Велико Т., с което е потвърдено определение №396/04.08.16г. по ч.гр.д.№644/16г.,с което е оставена без разглеждане жалбата на молителите срещу действия на ЧСИ Д.Б.,с район на действие гр.В.Т.,извършени по изпълнително дело №20157260400239,изразяващи се в налагане на възбрана,извършване на опис и публична продан на недвижим имот,находящ се в [населено място] и е прекратено производството по делото.

Ответникът по молбата С. Г. Х. /длъжник в изпълнителното производство/ е възразил срещу допустимостта и основателността й.

Ответникът [фирма] /взискател по изпълнението/ не се е ангажирал със становище.

Върховният касационен съд, Търговска колегия,състав на Първо търговско отделение, при осъществяване преценката по чл.307 ал.1 от ГПК, намира следното:

Молбата за отмяна е подадена от надлежна страна преди изтичане на тримесечния срок по чл.305 ал.1 от ГПК,но е процесуално недопустима.

С разпоредбата на чл.303 от ГПК е предвиден извънреден способ за защита на страните срещу влезли в сила /необжалваеми съдебни решения по делата,в които са участвали, при наличието на изчерпателно посочени основания. Съгласно задължителната съдебна практика - т.2 от ППВС №2/29.09.1997г. /което е запазило значението си и при действието на новия ГПК,в сила от 01.03.2008г./ на отмяна по реда на чл.303 – чл.309 от ГПК подлежат само актове,които се ползват със сила на пресъдено нещо,т.е. – които са задължителни за страните и правоприемниците им и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани. С последващо приетото Тълкувателно решение №7/ 31.07.2017г. по тълк.д.№7/14г. на ОСГТК на ВКС в приложното поле на производството по глава 24 от ГПК са включени единствено определенията, с които се прекратява производството, поради отказ от иска.Други определения,включително преграждащи по-нататъшното развитие на делото такива, са изключени от обсега на способа за извънинстанционен контрол върху необжалваеми съдебни актове с т.6 от посоченото тълкувателно решение.С т.3 от него е прието,че не подлежат на отмяна дори решенията на окръжния съд,с които е дадено разрешение по същество на спорове,възникнали по повод обжалване действията на съдия-изпълнител,доколкото последните не се ползват със сила на пресъдено нещо.

Определението на В. , чиято отмяна се търси с молбата,с която е сезиран настоящият състав, е постановено в производство по обжалване действия на частен съдебен изпълнител по реда на чл.435 ГПК,като с потвърденото с него определение на окръжния съд е отречено правото на молителите на такава жалба,по съображения,че като ипотекарни длъжници,попадат сред кръга от лицата,имащи право на жалба само в изчерпателно изброени в чл.435 ал.2 и ал.3 ГПК случаи,каквито не са обосновани с твърденията , изложени в жалбата им. Така постановеното определение не е от категорията съдебни актове, попадащи в приложното поле на производството по чл.303 и сл.ГПК.Молбата, като недопустима, следва да се остави без разглеждане,а образуваното въз основа на нея производство - да бъде прекратено.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на С. И. К. и Н. М. К. за отмяна на основание чл.303 ал.1 т.5 ГПК на определение №488/16.03.2017г. по в.ч.гр.д.№551/16г. на Апелативен съд Велико Т. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на ВКС , ТК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.