О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 205

07.08.2017г.

[населено място]

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№799/14г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл. 230 ал.1 ГПК.

С определение №184/16.06.2015г. по т.д.№799/14г. след отмяна на определението от съдебно заседание,с което е даден ход по същество след допуснато касационно обжалване, производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.7 вр. чл.292 ГПК.С определението,поради констатирана противоречива практика на състави на ВКС,обективирана в решения по чл.290 ГПК, е предложено на ОСГТК на ВКС да бъде постановено тълкувателно решение по въпросите „Действителен ли е договор за наем,към който са приложими разпоредбите на ЗЗД,ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя,с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите,посочени в чл.1 ал.3 от специалния Закон за арендата в земеделието?“ и „Сключен не в предвидената от ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя конвертира ли се в действителен договор за наем на същата?“.

Към настоящия момент е постановено Тълкувателно решение №2/20.07.2017г. по образуваното тълк.д.№2/2015г.,в което въпросите са били включени и са получили съответно разрешение. При тази обстоятелства настоящият състав на ВКС,ТК,първо отделение намира пречката за движението на т.д.№799/14г. за отпаднала. Поради това производството следва да бъде възобновено на основание чл.230 ал.1 ГПК.На основание чл.230 ал.3 ГПК делото следва да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Така мотивиран, съставът на ВКС,ТК,първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА т.д.№799/14г. по описа на ВКС, ТК, Първо търговско отделение.

Делото да се докладва на Председателя на ТК за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.