currdb:
Определение №456/07.08.2017 по дело №1358/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 456

гр. София, 07.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1358 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на К. П. Д., [фирма] и [фирма] срещу определение №145 от 14.03.2017 г. по ч.в.т.д.№102/2017 г. на АС Варна, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадените от К. П. Д., [фирма] и [фирма] частни жалби срещу определение от 19.12.2016 г. по т.д.№680/2016 г. на ОС Варна, с което са оставени без уважение молбите им за възстановяване на пропуснат срок за отговор на искова молба.

В жалбата се навеждат доводи, че определението е неправилно като се иска отмяната му.

Ответникът по жалбата – „Р. /България/” ЕАД заявява становище за неоснователността й.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от Г...