currdb:
Определение №455/07.08.2017 по дело №1394/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 455

гр. София, 07.08.2017 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1394 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на [фирма] /н/ против определение №271 от 26.01.2017 г. по ч.гр.д.№5256/2016 г. на САС, с което е оставена без уважение частната жалба на [фирма] /н/ срещу разпореждане от 19.07.2016 г. по т.д.№7896/2014 г. на СГС, ТО, с което е върната въззивна жалба с вх.№30819/07.03.2016 г. срещу решение №226 от 25.01.2016 г. по същото дело.

В частната касационна жалба се поддържа, че обжалваното определение подлежи на обжалване, тъй като същото е преграждащо, а по същество е неправилно, поради обстоятелството, че дружеството е обявено в несъстоятелност, не разполага със средства за заплащане на държавна такса, а и предвид наложените спрямо имуществото на дружеството общ запор и възбрана му е отнета възможността да плати определената държавна такса.

В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК, като обосноваващи допускането на касационно обжалване, са поставени следните въпроси, за...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.