О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 113

гр. София, 07 август 2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, І НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВА

ЛАДА ПАУНОВА

при секретар………………………………………………при становището на прокурора….....…Антони ЛАКОВ...........................................…изслуша докладваното от съдия Топузова частно наказателно дело № 830 по описа за 2017 г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.3 от НПК.

Образувано е въз основа на определение от 19.07.2017г. на председателя на районен съд гр. Омуртаг по нохд № 142/17г. по описа на същия съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е изпратено по компетентност на ВКС.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, І НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу Н. М. Н. за престъпления по чл.325, ал.1 и по чл.131, ал.1, т.12 от НК. Съдиите от районния съд в гр. Омуртаг са се отвели от разглеждането на делото, тъй като пострадал по него е И. С. З. – съпруг на председателя на районния съд Н. З..

Върховният касационен съд счита, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно, същото следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, който да е извън съдебния район на окръжния съд в гр. Търговище и на относително близко разстояние до гр. Омуртаг, с оглед спестяването на транспортни разходи, а именно – районният съд в гр. Велики Преслав.

Водим от горното и на основание чл. 43, т.3 от НПК, ВКС, І НО,

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА нохд № 142/17г. по описа на районен съд гр. Омуртаг за разглеждане от районен съд гр. Велики Преслав.

Копие от определението да се изпрати на районен съд гр. Омуртаг.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.