№ 139/09.08.2017г.Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение в закритото заседание на девети август две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Илияна Папазова

Членове: Геника Михайлова

Димитър Димитровразгледа докладваното от съдия Михайлова ч. гр. д. № 3069 по описа за 2017 г.

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Постъпила е молба от касатора С. С. (А.) У. с искане за спиране на изпълнението на въззивното решение № 4401/ 19.06.2017 г. по гр. д. № 4431/ 2017 г., с което Софийски градски съд потвърждавайки решение № 16299/ 18.10.2016 г. по гр. д. № 63306/ 2014 г. на Софийски районен съд, на основание чл. 108 ЗС осъжда касатора да предаде на Р. Л. П. и на С. Л. Ч. владението на 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от дворно място с площ от 527 кв. м., съставляващо УПИ V-30, УПИ VI-31 и УПИ IX-32 по плана на [населено място], местността „Ц. Б. III“, както и част от ПИ 30, ПИ 31 и ПИ 32 от актуалния план на [населено място], попадащ в кадастрален лист 0538, както и върху 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от правото на собственост върху пристройка, изградена до северната фасада на основната сграда, състояща се от избено помещение, две стаи на партерния етаж с обща площ 30 кв. м. и лятна кухня със санитарен възел на втория етаж с обща площ от 10 кв. м.

С разпореждане № 85/ 31.07.2017 г. по настоящото дело на касатора са дадени указания в 1-седмичен срок от съобщението да внесе по набирателната сметка на ВКС сума в размер на 5 000 лв. - надлежно обезпечение за спиране на изпълнението на обжалваното осъдително въззивно решение, съгласно предвиденото в чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК.

Настоящият състав на Върховния касационен съд констатира, че: 1) обжалваното въззивно решение съдържа осъдителна част по исковете по чл. 108 ЗС; 2) законът предвижда предварителното му изпълнение (чл. 404, т. 1, пр. 3 ГПК) и 3) касаторът е извършил обезпечението. Налице са законовите предпоставки за спиране на изпълнението на обжалваното осъдително въззивно решение.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :СПИРА изпълнението на решение № 4401/ 19.06.2017 г. по гр. д. № 4431/ 2017 г., с което Софийски градски съд, потвърждавайки решение № 16299/ 18.10.2016 г. по гр. д. № 63306/ 2014 г. на Софийски районен съд, на основание чл. 108 ЗС осъжда С. С. (А.) У. да предаде на Р. Л. П. и на С. Л. Ч. владението на 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от дворно място с площ от 527 кв. м., съставляващо УПИ V-30, УПИ VI-31 и УПИ IX-32 по плана на [населено място], местността „Ц. Б. III“, както и част от ПИ 30, ПИ 31 и ПИ 32 от актуалния план на [населено място], попадащ в кадастрален лист 0538, както и върху 29. 70 % от 246/ 527 идеални части от правото на собственост върху пристройка, изградена до северната фасада на основната сграда, състояща се от избено помещение, две стаи на партерния етаж с обща площ 30 кв. м. и лятна кухня със санитарен възел на втория етаж с обща площ от 10 кв. м.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.