Определение по гр.д.№ 34/2017 год. на 5 чл. с-в по описа на ГК на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 47

С., 09.08.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на осми август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Б. Стоилова

И. Славовска

З. Атанасова

Л. Гайдов

като разгледа гр.д.№ 34/2017 год. на 5-членен съдебен състав по описа на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпил е отговор от СУ”К. О.” с изх.№ 8713/27.07.2017 год. в който е посочен специалист, който ще следва да бъде назначен за проучване на делото и участие в изготвянето на експертно заключение.

Хонорарът му ще следва да бъде определен в размер на по 2000 лв., както е посочено в писмото на декана на Факултета по математика и информатика. За целта, ще следва да бъде уведомен жалбоподателя, че следва да довнесе още 600 лв. депозит за вещо лице.

Третото неучастващо лице Висш съдебен съвет е задължено да осигури достъп на вещото лице до системата за електронно гласуване и до всички документи свързани с нея, които имат връзка с изпълнение на поставените му задачи.

Водим от горното, съдебният състав

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА проф. д-р К. С. С. с за вещо лице по делото, като му възлага участие в изготвянето на експертно заключение по следните въпроси:

1./ Да установят дали при изборите на 17 и 18 юни 2017 год. за членове на В. е извършен нерегламентиран достъп до системата за електронно гласуване.; 2./ Ако такъв достъп е извършен, в какво се изразява той и отразил ли се е на данните на системата за гласуване ?; 3./ Как се подава информацията за валидни и невалидни талони ?; 4./ Имало ли е нерегламентирано изтичане на информация от електронната система за гласуване по време на изборния процес на 17 и 18 юни 2017 год.?

ОПРЕДЕЛЯ хонорар за изпълнение на задачата в размер на 2000 лв.

Вещото лице да бъде призовано по телефона и от адрес: [населено място], [улица], - Факултет по математика и информатика след представяне на доказателства за внесен хонорар от жалбоподателя.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

4.

Ключови думи
No law branches!