О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 464

Гр.София, 09.08.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на пети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 208/2017 г.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е определение на Варненския апелативен съд № 717/22.11.2016 г. по ч.гр.д. № 580/2016 г., с което е прекратено производството по делото, образувано по жалби срещу решението на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д. № 1289/16 г. под № 974/13.07.2015 г. и постановеното по реда н чл. 247, ал. 1 ГПК решение за поправянето на очевидна фактическа грешка в него № 1144/28.09.2016 г. В частните жалби на [фирма] /н/, на [фирма], на [фирма] и на ТД на НАП – В., се поддържа, че определението е неправилно. Претендира се отмяната му и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия от Варненски апелативен съд.

Жалбите са подадени в срок от заинтересовани легитимирани страни срещу подлежащо на обжалване определение от вида на преграждащите развитието на производството, поради което се явяват процесуално допустими.

При преценка на основателността им настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд съобрази следното:

За да постанови обжалваното определение Варненският апелативен съд е приел, че обжалваните пред него решения на Варненския окръжен съд са окончателни, тъй като действията на съдебния изпълнител от 16 май 2016 г., предявени на 20 май 2016 г. като „разпределение по чл. 460 ГПК“, нямат характер на такова, поради което решението на окръжния съд от 13 юли 2016 г. е необжалваемо и всички частни жалби против него и против решението от 28.09.2016 . за поправка на явна фактическа грешка в същото, се явяват процесуално недопустими. Същинско разпределение не е извършвано от съдебния изпълнител. Допълнителни съображения за недопустимост са изложени по отношение на жалбите на длъжниците [фирма] и [фирма], които не са подали жалби срещу действието на съдебния изпълнител до В. и нямат правен интерес да обжалват решенето му, с което са оставени без уважение жалбите на други участници в изпълнителното производство.

Определението на апелативния съд е неправилно.

Изготвено е постановление на съдебния изпълнител, озаглавено „Разпределение“, с което се определят притезания, подлежащи на удовлетворяване и разпределението е предявено на определена дата в канцеларията на съдебния изпълнител, за да се даде възможност на заинтересованите да се запознаят с неговото съдържание. Въпрос по съществото на спора е дали са били налице предпоставки за извършване на разпределение. С обжалваното пред Варненския апелативен съд решение са обсъждани по същество доводи на жалбоподателите за погрешна преценка на ЧСИ относно кръга на взискателите и съществуването на предявените от тях вземания. Жалбите, с които е сезиран окръжният съд, са оставени без уважение и постановеният от него акт по същество подлежи на обжалване по реда на чл. 463, ал. 2 ГПК. Решението за поправка на очевидна фактическа грешка от 28.09.2016 г. по почин на съда също подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл. 247, ал. 4 ГПК.

По изложените съображения следва да се приеме, че Варненският апелативен съд дължи произнасяне по съществото на спора. Обжалваното определение за прекратяване е неправилно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Варненския апелативен съд за по-нататъшни процесуални действия.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Варненския апелативен съд, постановено на 22 ноември 2016 г. по ч.гр.д. № 580/2016 г., с което е прекратено производство.

ВРЪЩА делото за по-нататъшни процесуални действия на същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: