О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 180

София, 09.08.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на пети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното от съдия СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА т. дело № 1352 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

С определение на Върховния касационен съд, Второ търговско отделение №815/10.11.2016 г. по т. д. № 1352/2015 г. не е допуснато касационно обжалване на решение № 34/19.02.2015 г. по в. гр. д. № 1160/2014 г. на Великотърновския окръжен съд. С въззивното решение е отменено решение на Районен съд Горна Оряховица по гр. д. № 2067/2013 г. на Горноряховския районен съд и е постановено осъждането на [фирма] [населено място], [община], да заплати на [фирма] Л. сумата 11 000 лв., представляваща неустойка за неизпълнение на договор от 14 август 2013 и 1550 лв. разноски. Изпълнението на въззивното решение по гр. д. № 1160/2014 г. на Великотърновския окръжен съд е било спряно с Определение № 3/04.05.2015 г. по настоящото дело на ВКС срещу надлежно обезпечение по чл. 282, ал. 2 ГПК в размер на интереса от отмяната му – присъдената сума 11 000 лв. След постановяване на определението по чл. 288 ГПК са постъпили молби от пълномощника на [фирма] и от [фирма] Л. за освобождаване на внесената като обезпечение сума 11 000 лв. по сметката на ВКС на 28 април 2015 г. Според ново счетоводно удостоверение от 28.03.2017 г. постъпилата по сметка на ВКС сума, е налична към 28.03.2017 г.по сметката за обезпечения на ВКС.

Осъдителното решение, което не е допуснато до касация, е влязло в сила. Задълженията на ответния [фирма] към [фирма] по изп. дело № 59 на ЧСИ Д. Б. с рег. № 726, включващи и 11 000 лв. неустойка, не са погасени съгласно удостоверение изх. № 01325/23.02.2017 г. на ЧСИ Д. Б., представено със становището на взискателя, съдържащо искане за превеждане на дължимите суми по конкретно посочена банкова сметка на Р. (България) ЕАД.

Предвид изхода на спора и наличността на сумата по сметката за обезпечения на ВКС своевременно заявеното искане за освобождаването на паричната гаранция следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение на основание чл. 282 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

Да се извърши превод по банков път на внесеното от [фирма] по сметка на Върховния касационен съд обезпечение в размер на 11 000 (единадесет хиляди) лв. по посочената в молбата на [фирма] вх. № 2968/16.03.2017 г. и в удостоверението на ЧСИ Д. Б. по изп. дело № 20157260400059 от 23.02.2017 г. сметка в Р. (България) ЕАД с титуляр ЧСИ Д. Б., както следва: IBAN BG 683RZBB 91551008489224; B. RZBBBGSF.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.