currdb:
Определение №48/09.08.2017 по дело №33/2017 на ВКС, ГК, Петчленен състав

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 48

гр. София, 09.08. 2017 г.Върховният касационен съд и Върховният административен съд на Република България – смесен петчленен състав, в закрито съдебно заседание през две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИЯ ИВАНОВА

Членове: ИВАН РАДЕНКОВ

ОЛГА КЕРЕЛСКА

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията В. А. гр.д. № 33/2017 година

Производството е по чл. 135, ал.4 АПК.

С определение от 07. 06. 2017 г. по гр. д. № 20/2017 Г. на РС – [населено място], постановено в проведено на същата дата открито съдебно заседание, е повдигнат спор за подсъдност между Районен съд – [населено място] и Административен съд-гр. К., относно компетентния съд да разгледа жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община – [населено място] да учреди, на осн. чл. 192, ал. 2 ЗУТ, право на преминаване през поземлен имот № 97, за който е отреден парцел IХ, в кв. 34 по регулационния план на [населено място], общ. А., одобрен със заповед № 68 от 27. 01. 1982 г.

За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност, настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд съобрази следното:

От заявление вх. № 94Н-727-1/28. 11. 2016 г. до кмета на Община – [населено м...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.