Определение по гр.д.№ 34/2017 год. на 5 чл. с-в по описа на ГК на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 49

С., 09.08. 2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД и ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито заседание на девети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ: Бойка Стоилова

Илиана Славовска

Зоя Атанасова

Любомир Гайдов

като разгледа гр.д.№ 34/2017 год. на 5-членен съдебен състав по описа на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба с вх.№ 8853/09.08.2017 год. от жалбоподателя Методи Л., чрез процесуалния му представител с искане за промяна на размера на хонорара на в.л.С. на 800 лв. и съдържаща изявление, че няма да довнесе хонорар, съобразно разпореждането с което това задължение му е указано.

Внесената от Л. сума е депозит, като окончателният размер на хонорара се определя въз основа на отчета на вещите лица, към момента на изготвянето на заключението. Поради това, както размерът на хонорара на проф.С., така и размерите на хонорарите на вещите лица могат да претърпят промяна с оглед окончателния отчет.

Поради това, ще следва да бъде уведомен проф.С., че може да пристъпи към проучване на условията и документите по задачите при първоначално внесен депозит, като в случай, че окончателните хонорари надхвърлят размера на депозита, жалбоподателят може да бъде осъден с решението по делото да го довнесе.

Водим от горното, съдебният състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за заличаване на проф.С. като вещо лице по делото.

Делото да се предостави на вещите лица за работа по задачите.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

4.

Ключови думи
No law branches!