О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 144

гр. София, 20.11.2017 година

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ГАЛИНА ТОНЕВА

при становището на прокурора от ВКП Мария Михайлова разгледа докладваното от съдия Тонева касационно частно дело № 1146 по описа за 2017 г. като за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл.43 т.1 от НПК. Образувано е по повод определение на СРС, НО, 107 състав от 24.10.2017 г. по НЧХД № 10354/2017 г., с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че е налице процесуалното основание по чл.43 т.1 от НПК за промяна на местната подсъдност на делото.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намери за установено следното:

Производството по НЧХД № 10354/17 г. по описа на СРС, НО, 107 състав е образувано въз основа на определение № 60 от 15.06.2017 г. по КЧД № 603/2017 г. на ВКС, ІІІ НО, с което на основание чл.44 ал.1 от НПК разглеждането му е възложено на СРС. Наказателното производство е инициирано от частния тъжител В. Г. К., тъжбата от който е насочена срещу Т. Ж. Ж. и П. К. Н. с обвинения за престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.1, т.2 и т.3 вр.чл.147 ал.1 от НК, за това че на 25.03.2016 г. в телевизионното предаване на Нова телевизия „Часът на М. Ц.”, излъчено на живо в национален ефир, публично разгласили позорни обстоятелства за него и му приписали престъпление по чл.282 ал.2 пр.2 вр.ал.1 от НК.

В първото по делото заседание, проведено на 24.10.2017 г. страните обявили, че за доказване на тезите си ще направят искания за допускане на свидетели, заеманата от които длъжност не позволява довеждането им, а следва да бъдат призовавани. Повереникът на частния тъжител посочил трима такива свидетели, които са служители на МВР–гр. Бургас. Намерение за поискване на свидетели от гр. Бургас декларирал и подсъдимият Ж., който поради неявяването на защитника си не формулирал конкретно искането. Съдебният състав бил уведомен и за отправяне на аналогично искане от страна на неявилия се по уважителни причини в това съдебно заседание подсъдим Н.. Предвид доказателствените си искания в този смисъл, страните поискали от състава на съда да иницииране производство пред ВКС по чл.43 т.1 от НПК с оглед възлагане делото за разглеждане на РС–гр.Бургас. СРС, НО, 107 състав от своя страна служебно констатирал наличието на предпоставките от посочената норма на процесуалния закон, поради което с определението си от 24.10.2017 г. прекратил НЧХД № 10354/2017 г. и изпратил делото на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

След като прецени материалите по делото, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките по чл.43 т.1 от НПК, при които е възможна промяната на подсъдността – много от обвиняемите или свидетелите да живеят в района на другия съд. За да се допусне промяна на подсъдността е необходимо да са налице реални затруднения за развитието на процеса и за участниците в него по отношение на „много”, в смисъл на значителен брой лица, а самата промяна на подсъдността да допринесе за преодоляване на тези затруднения. По настоящото дело всички свидетели, които предстои да бъдат призовавани (на този етап не по-малко от шестима), както и двамата подсъдими са с местоживеене в гр. Бургас и нито един участник в процеса няма местоживеене извън Бургаския съдебен район.

Предвид горното и независимо че въз основа на изложените в тъжбата обстоятелства ВКС е приел, че инкриминираното по делото престъпление е извършено на територията на гр. София, обосновано следва изводът, че с оглед местоживеенето на всички свидетели и всички подсъдими в гр. Бургас, разглеждането на делото в гр. София ще им причини сериозни неудобства. Броят на тези лица отговаря на изискването на чл.43 т.1 от НПК, позволяващо промяна на местната подсъдност – много обвиняеми или свидетели да живеят в района на другия съд. Наред с това съображение, от значение е и обстоятелството, че разглеждането на делото от Бургаския РС ще допринесе за спазване изискванията за процесуална икономия, осигурявайки своевременно разглеждане на делото при минимални разходи и неудобства за участниците в процеса. Този извод се отнася в пълна степен и за частния тъжител, който също е с местоживеене в гр. Бургас, независимо че това обстоятелство не е решаващо за промяната на местната подсъдност.

Изложените обстоятелства обосновават извода, че предпоставките по чл.43 т.1 от НПК за възлагане разглеждането на делото от друг, еднакъв по степен съд са налице, поради което същото следва да бъде разгледано от Бургаския районен съд.

По горните съображения и на основание чл.43 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

НЧХД № 10354/2017 г. по описа на Софийския районен съд, ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ БУРГАСКИЯ РАЙОНЕН СЪД.

Делото ведно с определението да се изпрати на РС–гр. Бургас за изпълнение.

Препис от определението да се изпрати на СРС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи