О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 146

София, 27.11.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и седемнадесета в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Елена Авдева

ЧЛЕНОВЕ : Татяна Кънчева

Бисер Троянов

и след писмено становище на прокурора П.Долапчиев

изслуша докладваното от съдията Елена Авдева

наказателно дело частно производство № 1191 / 2017 г.

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание чл. 43, т. 3 от НПК, след като с определение от 09.11.2017 г. председателят на Районен съд-гр. Дупница констатирал, че поради отводи на съдии не може да се образува състав, който да разгледа нчхд № 1360/2017 г., прекратил производството и сезирал Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

Прокурорът изразява становище в подкрепа на определението.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намира, че са налице законните предпоставки за поисканата промяна на подсъдността по делото.

По правилата на местната подсъдност компетентен да разгледа казуса е Районният съд в гр. Дупница. Поради отводи на всички съдии в него се налага Върховният касационен съд да промени принципните правила за процесуална обвързаност между местоизвършването на престъплението и съответния първостепенен съд.

За да не се допусне тежко отклонение от принципа на непосредственост на наказателното съдопроизводство и за да се спазят изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения настоящият касационен състав намира, че делото следва да се разгледа от еднакъв по степен и териториално близък съд – Районния съд в гр. Благоевград.

Воден от тези съображения Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл. 43, т. 3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

Прекратеното нчхд №1360 / 2017 г. по описа на Районен съд-гр. Дупница да се разгледа от Районен съд-гр. Благоевград.

Делото заедно с определението да се изпрати на Районен съд-гр. Благоевград.

Препис от определението да се изпрати на Районен съд–гр. Дупница за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.

Ключови думи
No law branches!