О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 109

гр. София, 30 ноември 2017 гВърховният касационен съд на Република България, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

МИЛЕНА ПАНЕВА

при секретар

при становището на прокурора Антони Лаков

изслуша докладваното от

съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 1212 по описа за 2017 г

Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

С определение № 1620 от 15.11.2017 г, по НЧХД № 1783/17 по описа на Районен съд, Стара Загора, е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано пред Районен съд, Стара Загора, по частна тъжба на Б. Х. Б. срещу П. Б. Д. за престъпление „обида”. Делото е подсъдно на Районен съд, Стара Загора, по правилата на местната подсъдност. Делото е разпределено на съдия З. М., който го е насрочил в открито съдебно заседание за 28.09.2017 г. В съдебно заседание на посочената дата подсъдимата Д. е заявила, че прави отвод на съдията, като е изготвила становище в писмен вид, което желае да прочете. Съдът й е предоставил възможност да прочете становището си, което е отразено и в протокола на съдебното заседание. В становището си подсъдимата е посочила, че „съдия М. е поредният навързан съдия с останалите некадърни и отмъстителни магистрати от Старозагорския съдебен район”, поради което и настоява за отвод на всички съдии от този съдебен район и препращане на делото в друг съдебен район. След запознаване със становището на подсъдимата, на основание чл. 29, ал. 2 НПК, съдиите от Районен съд, Стара Загора, са се отвели от разглеждане на делото, по съображения, че макар и нападките към тях да не почиват на реално основание, те не желаят да разгледат делото, за да не се породи у подсъдимата съмнение в тяхната обективност и безпристрастност.

В резултат на отводите е изчерпана възможността да бъде сформиран съдебен състав в съда, на който делото е подсъдно, откъдето е възникнала и необходимостта от прекратяване на съдебното производство и сезиране на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК.

Настоящата инстанция намира, че са налице основанията на чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност, поради следните съображения: Делото е образувано в съда, на който е подсъдно, но поради отводите на работещите там съдии, не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. При това положение, необходимостта от провеждане на съдебно производство налага пренасяне на делото в друг, еднакъв по степен съд, а именно: в Районен съд, Пловдив.

По изложените съображения, ВКС намери, че НЧХД № 1783/17 по описа на Районен съд, Стара Загора, следва да бъде изпратено на Районен съд, Пловдив, за което да бъде уведомен първият съд.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

О П Р Е Д Е Л И: ИЗПРАЩА НЧХД № 1783/17 по описа на Районен съд, Стара Загора, за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, ПЛОВДИВ.

Копие от определението да се изпрати на Районен съд, Стара Загора.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!