О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 419

гр. София, 04.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 1936 по описа за 2017 г. на четвърто гражданско отделение.

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на Г. Р. Р., Денка П. Р. и Н. Г. Р., чрез адвокат П. Т. Т. против решение № 29 от 09.01.2017 г. по гр. дело № 1859/2016 г. на Пловдивски окръжен съд.

Върховният касационен съд /ВКС/, състав на гражданска колегия, трето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към касационната жалба е поставен следният въпрос: „Включва ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки, брата на починалия ?”.

Преценката относно допускането на касационното обжалване е обусловена от решението, което следва да бъде прието от ОСНКГКТК на ВКС по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСНКГКТК на ВКС по въпроса: „Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък ?”. Поради това следва производството по делото да бъде спряно на основание чл. 292 ГПК, вр. § 74 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ГПК – обн. ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.

По тези съображения Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр. дело № 1936 по описа на четвърто гражданско отделение за 2017 г. на Върховен касационен съд до приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Наказателна колегия, Гражданска колегия и Търговска колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 1/2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!