О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 288София, 06.12.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 1726/2017 година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Б. К. К. и Б. К. К., двамата от [населено място], срещу решение № 123 от 18.04.2017 г. по в. гр. д. № 1037/2017 г. на Старозагорски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 1026 от 11.11.2016 г. по гр. д. № 2235/2016 г. на Старозагорски районен съд. С първоинстанционния акт са уважени предявените от [фирма], [населено място] срещу Т. А. Ж. от [населено място] (солидарен длъжник на кредитополячателя [фирма]) и касаторите Б. К. К. и Б. К. К., в качеството им на наследници на К. Н. К. (солидарен длъжник на кредитополячателя [фирма]), искове с правно основание чл. 422 ГПК, като по отношение на настоящите касатори е признато за установено, че всеки от тях дължи на банката-ищец сумата 10 100 лв. – главница по договор за банков револвиращ кредит № 091 от 10.05.2006 г. с анекси към него, и сумата 2 450.83 лв. – договорна лихва за периода 20.09.2013 г. – 30.08.2015 г., ведно със законната лихва върху първата сума, считано от 31.08.2015 г. до изплащането й.

В касационната жалба са развити подробни съображения за неправилност на въззивното решение. Представено е и изложение на основанията за допускане на касационно.

Ответникът по касация – [фирма], [населено място] – счита жалбата за недопустима на основание чл. 280, ал. 2 ГПК (понастоящем ал. 3) по съображения в писмен отговор от 27.06.2017 г.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и становищата на страните, намира следното:

Касационната жалба е процесуално недопустима.

Съобразно императивна разпоредба на чл. 280, ал. 2 ГПК (понастоящем ал. 3), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000 лв. за търговски дела. Именно тази хипотеза е налице в настоящия случай, доколкото всеки от субективно съединените главни искове срещу ответниците Б. К. К. и Б. К. К. е с цена 10 100 лв., а всеки от акцесорните искове е с цена 2 450.83 лв., т. е. под установения в закона минимален размер 20 000 лв. Търговският характер на делото произтича от търговския характер на сделката /договор за банков кредит/, от която е възникнало вземането на ищеца към наследодателя на ответниците.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 280, ал. 2 ГПК (сега ал. 3), Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Б. К. К. и Б. К. К., двамата от [населено място], срещу решение № 123 от 18.04.2017 г. по в. гр. д. № 1037/2017 г. на Старозагорски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщението до страните за постановяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!