О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 745

гр. София, 28.11.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 2569 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.2, изр.1 вр. ал. 1, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу определение № 2736 от 15.08.2017г. по ч.т.д. № 3856/2017г. на Апелативен съд - София, с което е оставена без разглеждане частна жалба на дружеството – вх. № 98821/24.07.2017г., против определение от 23.06.2017г. по т.д. № 1315/ 2017г. на Софийски градски съд, с което е обявен проекта за доклад по делото, приети са представените от [фирма] с молбата по чл.625 ТЗ писмени доказателства и е оставено без уважение искането на [фирма] с правно основание чл.183 ГПК.

Частният жалбоподател иска отмяна на определението като неправилно по съображения, подробно изложени в частната жалба.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но разгледана по същество е неоснователна.

Апелативният съд е приел, че частната жалба е недопустима, тъй като е подадена срещу неподлежащ на въззивно обжалване съдебен акт. Изложени са съображения, че определението на СГС в обжалваната му част не е от кръга на визираните в чл.274, ал.1 ГПК съдебни актове, доколкото не е преграждащо по-нататъшното развитие на делото, нито обжалването му е изрично предвидено от закона. Посочено е, че инстанционен контрол върху обективираните в определението процесуални действия на съда по изготвяне на доклада, допускането и събирането на доказателствата се осъществява само инцидентно – по повод проверка на правилността на постановеното решение, като краен резултат от правораздавателната дейност, насочена към решаване на спора по същество.

Определението е правилно.

Определението по доклада, допускане и събиране на доказателствата не възпрепятства развитието на производството, поради което не попада в категорията на актовете по чл.274, ал.1, т.1 ГПК, подлежащи на инстанционен контрол. Не е налице и хипотезата на чл.274, ал.1, т.2 ГПК, тъй като законът не предвижда самостоятелно обжалване на това определение.

Останалите оплаквания в частната жалба са неотносими към предмета на настоящото производство, поради което не следва да бъдат обсъждани.

Предвид изложеното, обжалваното определение, като правилно, следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2736 от 15.08.2017г. по ч.т.д. № 3856/2017г. на Апелативен съд – София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи