О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 586

София 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

ч. гр. дело №3723/2017 г.

Производството е образувано по частна жалба вх. №4419 от 20.04.2017 г. на Ц. В. Х., [населено място] б., срещу определение № 101 от 04.04.2017 г. по гр. дело № 692/2017 г. на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, с което не е допусната до разглеждане молба с вх. № 58 от 09.01.2017 г. на Ц. В. Х. за отмяна на влязло в сила решение по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд.

Жалбоподателят излага доводи, че е наследник не само по завещание, но и по закон на Ж. А. И., като не е могъл в предоставения му от ВКС срок да ангажира доказателства за това.

Ответниците М. Ц. П. и Г. П. П., двамата от [населено място] б., оспорват частната жалба.

Ответниците Н. И. Б. и В. И. Б., двамата от [населено място] б., оспорват частната жалба.

Подадената частна жалба е допустима, а разгледана по същество е основателна.

С определение 101 от 04.04.2017 г. по гр. дело № 692/2017 г. Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, не е допуснал до разглеждане молба с вх. № 58 от 09.01.2017 г. на Ц. В. Х. за отмяна на влязло в сила решение по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд. Върховният касационен съд е приел в обжалваното определение, че молителят не е процесуално легитимиран да подаде молба за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК и по чл. 304 ГПК, тъй като процесуално легитимирани да подадат молба за отмяна по първото основание е страната по приключилото дело с влязло в сила решение или нейните универсални правоприемници, а по второто - трето лице, имащо качеството на необходим другар, което не е участвало по делото. ВКС е посочил, че молителят не е участвал като страна по делото, не е установил качеството си на универсален правоприемник на Ж. А. И. и не е обосновал качеството си на необходим другар.

Правилно е прието, че молителят е наследник по частно завещателно разпореждане на починалата Ж. А. И.. Последната е била приживе страна по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд. С влязлото в сила решение № 223/23.05.2012 г. по въззивно гр. дело № 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд е отменено решение № 207/06.12.2011 г. по гр. дело № 451/2011 г. на Левченския районен съд и е отхвърлен предявеният от Ж. А. И. срещу Н. И. Б., В. И. Б., М. Ц. П. и Г. П. П., иск с правно основание чл. 26, ал. 2, пр. 5 от ЗЗД (поради привидност) за установяване нищожност на договор за покупко-продажба на недвижими имот, извършен с нотариален акт № ., том ., рег. № ., дело № . г. на нотариус Я. Я. с рег. № . и район на действие – този на Червенобрежкия районен съд. С този договор е продаден поземлен имот с площ от 544 кв.м., находящ се в [населено място] б., [улица] идентификатор №80501.801.106, заедно с построените в него жилищна сграда - масивна на един етаж със застроена площ от 16 кв.м. с идентификатор №80501.801.106.1, жилищна сграда масивна на един етаж със застроена площ от 126 кв.м. с идентификатор №80501.801.106.2 и стопанска сграда паянтова на един етаж със застроена площ от 61 кв.м. с идентификатор №80501.801.106.3, при граници на целия имот: имот ., имот №., имот №., имот №. и имот №.. Ж. А. И. е починала на 01.01.2015 г. Последната със саморъчно завещание, съставено на 06.03.2008 г. и обявено на 23.04.2015 г., е завещала същия имот Ц. В. Х..

Ето защо неправилно е прието, че процесуално легитимирани да подадат молба за отмяна на основание по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК са само страната по приключилото дело с влязло в сила решение или нейните универсални правоприемници. След като е налице завет на описания по-горе имот, предмет на разпоредителната сделка, сключена на 16.10.2006 год., правоприемник на правата на починалата Ж. А. И. е Ц. В. Х., в чиято полза е извършено конкретното частно завещателно разпореждане. По тази причина той е и процесуално легитимиран да подаде молба за отмяна на основание по чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК като правоприемник на страната по приключилото дело с влязло в сила решение. В този смисъл са решение №190 от 31.03.2009 г. по гр. дело №1904/2008 г. на ВКС, II г.о. и решение №160 от 21.06.2016 г. по гр. дело №967/2016 г. на ВКС, I г.о.

Според ППВС№2/1977 г. на отмяна подлежат актовете, които се ползват със сила на пресъдено нещо, т.е. които са задължителни за страните, техните правоприемници и наследници и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани. При прехвърляне на спорното право решението разпростира своята сила на пресъдено нещо и спрямо приобретателя на спорното право. Съобразно разпоредбата на чл.226, ал.3 ГПК приобретателят на спорното право е обвързан от неблагоприятното решение по делото. Легитимирано да иска отмяна на основание чл.303, ал.1, т.2 ГПК е всяко лице, което е обвързано от неизгодно за него решение. Ето защо отмяна по чл.303 ГПК може да искат както лицата, от чието име и срещу които се води делото, така и всички лица, по отношение на които неблагоприятното решение има сила на пресъдено нещо. /Решение №508 от 22.01.2013 г. по гр. дело №126/2012 г. на ВКС, IV г.о./.

Изложеното налага отмяна на определението на ВКС, ІІI г.о., и връщането на делото за произнасяне по молбата за отмяна.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 101 от 04.04.2017 г. по гр. дело № 692/2017 г. на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, с което не е допусната до разглеждане молба с вх. № 58 от 09.01.2017 г. на Ц. В. Х. за отмяна на влязло в сила решение по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на състава на ВКС за произнасяне по молбата на Ц. В. Х. за отмяна на влязло в сила решение по гр. дело 87/2012 г. на Плевенския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.