Гр. д. № 1744/2017 г. на ВКС, І г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 319

гр. София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гр. д. № 1744/2017 год.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. М. П. Р. в качеството му на процесуален представител на М. В. Й., против решение № 458/25.11.2016 г. по в. гр. д № 746/2016 г. по описа на Окръжен съд – Русе, с което потвърдено решение № 1012/21.07.2016 г. по гр. д. № 593/2016 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отхвърлен предявеният от М. В. И. против М. Й. Й. иск с правна квалификация чл. 108 ЗС да се признае за установено по отношение на ответницата правото на собственост на ищцата върху поземлен имот с идентификатор 63427.5.156 съгласно кадастрална карта на [населено място] с площ от 415 кв. м., ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 63 кв. м., състояща се от избено помещение под цялата сграда, дневна, кухня, килер, баня-тоалетна, антре, стълбище за избеното помещение и етажите на първия етаж, две спални и антре на втория етаж и за осъждането на ответницата да предаде на ищцата владението на целия имот.

За да се произнесе по искането за допускане на касационна проверка на обжалваното решение ВКС, състав на I г. о. взе предвид следното:

В жалбата и в приложеното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване се съдържат доводи за неправилност на атакуваното решение поради липсата на произнасяне в решението по чл. 108 ЗС с отделен установителен диспозитив за правото на собственост на ищеца. Последното съгласно приетото в мотивите към т. 2А на Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. по т. д. № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС представлява не неправилност на решението, а очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена по реда на чл. 247 ГПК. Това следва и от факта, че в мотивите на първоинстанционното решение, потвърдено от въззивния съд, е формирана ясна воля относно принадлежността на правото на собственост върху процесния имот.

Поради изложеното съставът на ВКС, ГК счита, че преди произнасянето по реда на чл. 288 ГПК делото следва да бъде върнато на постановилия първоинстанционното решение Русенски районен съд за поправяне на тази очевидна фактическа грешка.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА делото на Районен съд - Русе, Х-ти състав за поправка на допуснатата очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1012/21.07.2016 г. по гр.д.№ 593 от 2016 г. на Районен съд - Русе.

След постановяване на решението по чл. 247 ГПК делото да се върне на същия състав на ВКС, ГК, Първо г. о. за произнасяне по подадената касационна жалба по реда на чл. 288 ГПК.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: