О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 149

София, 06.12.2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на шести декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. БИСЕР ТРОЯНОВ

2. ПЕТЯ ШИШКОВА

разгледа докладваното от съдия Троянов частно наказателно дело № 1173 по описа за 2017 г.

Производството е по реда на чл. 351, ал. 6 от НПК, по повод постъпилата частна жалба на подсъдимия М. К. З., чрез неговия защитник адв. С. Ш., против разпореждане от 29.09.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 354/2017 г., по описа на Бургаски окръжен съд, с което е върната касационната им жалба против въззивния съдебен акт. Жалбоподателите сочат довод за неправилно връщане, тъй като касационната жалба е отговаряла на изискванията на чл. 351, ал. 5 от НПК.

Прокурор Тома Комов от Върховната касационна прокуратура изразява писмено становище за неоснователност на частната жалба.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С въззивна присъда № 129 от 12.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 354/2017 г. Бургаският окръжен съд частично отменил първоинстанционния съдебен акт и оправдал подсъдимия З. по обвинението му по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, а в останалата част, по която подсъдимият е осъден за извършено друго престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, присъдата на районния съд е потвърдена.

На 22.05.2017 г., подсъдимият и защитникът му подали касационна жалба срещу оправдателната част на въззивния съдебен.

С разпореждане от 30.05.2017 г. съдията-докладчик от Бургаския окръжен съд указал на жалбоподателя за допуснатите от него пропуски и несъответствия в касационната жалба, както и възможността за тяхното отстраняване – в коя част се обжалва присъдата, кои са касационните основания и доводите, които ги подкрепят.

В предоставения срок, на 19.06.2017 г., адвокат Ш. депозирал допълнение към касационната жалба, чието съдържанието е идентично с това на първоначалното изложение с уточнението, че се обжалва присъдата в оправдателната част.

Делото било администрирано до Върховния касационен съд. След направена преценка по допустимост на касационната жалба и допълнението към нея, с разпореждане № 156 от 07.08.2017 г. заместник-председателят на ВКС и председател на Наказателна колегия отказал да образува касационно производство, защото в касационната жалба не били посочени нарушените права и законни интереси на подсъдимия М. З. с оправдаването му по чл. 354а, ал. 3 от НК. Дадени били указания по чл. 351, ал.1 от НПК.

С разпореждане № 235 от 14.08.2017 г. съдията-докладчик отново предоставил 7-дневен срок за на подсъдимия и неговия защитник за отстраняване на нередовностите. С второ допълнение към касационната жалба от 18.09.2017 г. защитникът отново преповторил вече изложените съображения, без да сочи кои права и законни интереси на оправдания подсъдим са нарушени. Адвокат Ш. ясно изразил позицията си, че обжалва само оправдаването, защото в потвърдителната част въззивният съдебен акт не подлежи на касационен контрол. Посочил още, че подсъдимият З. следва да бъде едновременно оправдан и по двете обвинения, или осъден по тях.

След като преценил, че нередовностите на касационната жалба не са отстранени в срока по чл. 351, ал. 5, т. 1 от НПК, съдията-докладчик върнал жалбата с разпореждане от 29.09.2017 г., което се атакува по това дело.

Върховният касационен съд намира обжалваното съдебно разпореждане за правилно и законосъобразно.

Въззивната присъда на Бургаския окръжен съд подлежи на редовен касационен контрол само в оправдателната част. В останалата, потвърдителна част, присъдата има характер на въззивно решение, което е окончателно (по аргумент a contrario от чл. 346, т. 2 от НПК) и не подлежи на касационна проверка, освен по извънреден контрол пред съответния апелативен съд.

Публичното обвинение (в случая няма частен обвинител) може да оспори пред Върховния касационен съд само оправдаването на подсъдимия с изрично искане за неговото осъждане и в тази връзка – връщане на делото за ново разглеждане. Единствен прокурорът от всички процесуални страни има право да протестира въззивния акт както в интерес на обвинението, така и в интерес на подсъдимия. Останали страни в процеса могат да подадат касационна жалба само ако са нарушени техни права и законни интереси. Подсъдимият може да обжалва постановената присъда и само относно мотивите и основанията за оправдаването му (по аргумент от чл. 318, ал. 3, изречение трето от НПК).

В настоящия случай, както в първоначалната жалба, така и в двете писмени допълнения към нея, подсъдимият З. и неговият защитник не посочили конкретните законови права и интереси нарушени при оправдаването на подсъдимия. Изразеното от адвокат Ш. упорство, че подзащитният му следва или да бъде оправдан и по двете обвинения, или да остане едновременно осъден по тях, не разкрива оплакване за законово нарушение или присъствие на някое от касационните основания по чл. 348 от НПК. Защото настойчивото искане за осъждане на оправдания подсъдимия е несъвместимо с професионалната дейност на защитника. От друга страна, за оспорване на оправдаването на подсъдимия следва да се изложат съображения кои от мотивите за оневиняване са неправилни или приложеното законово основание за това – незаконосъобразно.

Липсата на конкретни данни за нарушени права и законни интереси на подсъдимия определят съдържанието на жалбата като несъответстващо на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК, а това води до невъзможност да се осъществи ефективна касационна проверка на оспорвания съдебен акт. Това е така, защото касационната жалба очертава предмета на проверката по глава двадесет и трета от НПК от Върховния касационен съд, поради което не може да има бланкетен характер.

След като защитникът и подсъдимият не са изпълнили дадените им по реда на чл. 351, ал. 5 (предишна ал. 4), т. 1 от НПК указания за отстраняване на нередовностите по касационната жалба, разпореждането за нейното връщане от съдията-докладчик при въззивния съд е правилно и подлежи на потвърждаване.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, на основание чл. 351, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 29.09.2017 г. на съдията-докладчик по в.н.о.х.д. № 354/2017 г., по описа на Бургаския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на подсъдимия М. К. З..

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.