О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 318

София, 06.12.2017 г.Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЖАНИН СИЛДАРЕВА

Членове: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 4140/2017 година.

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по подадена от [фирма], чрез адв. Ж. Ч., АК – Р., частна жалба против определение № 828 от 29. 09. 2016 г. по в. ч. гр. д. № 203/2017 г. на Разградския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 44 от 08. 08. 2017 г. на съдия по вписванията при РС - Разград, с което е отказано поисканото от [фирма] заличаване на възбрана върху имот с площ от 292 кв.м., нанесен като ПИ с идентификатор № 61710.502.1759 по одобрената КККР на [населено място], , с адрес [населено място], [улица], която възбрана е вписана под рег. № 1659 от 5. 04. 2013 г., № 75, т. 1, стр. 8405, Служба по вписванията – [населено място], с разпореждане на държавен изпълнител от 5. 04. 2013 г. по изп.д. № 59/2013 г. при СИС при РС – Разград, на основание обезпечителна заповед от 10. 01. 2013 г., издадена по ч. гр. д. № 642/2012 г. на ВАпС, с което е допуснато обезпечение на предявени от И. Х. М. против [фирма] искове за сумите: 49920 лв., дължима на осн. чл. 55, ал. 1 ЗЗД; 2815, 56 лв., дължима на осн. чл. 86 ЗЗД; 4992 лв., дължима на осн. чл. 92 ЗЗД, предмет на гр. д. № 440/2012 г. на ОС – Разград.

Излагат се съображения за неправилност на определението, изразяваща се в неправилно тълкуване и прилагане на чл. 175, ал. 1 ЗЗД и на чл. 31 ПВ. Поддържа се, че придобиването на описания имот на публична продан от [фирма] заличава не само вписаните ипотеки, но и вписаните възбрани, съставляващи тежести върху имота, както и че дружеството, като приобретател на имота, има правен интерес да иска заличаване на възбраната.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

За да потвърди определението на съдията по вписванията, с което е отказано поисканото от [фирма] заличаване на възбраната, наложена върху възложения на дружеството-заявител, след проведена по реда на ГПК публична продан, недвижим имот съставът на окръжния съд е приел, че по приложението на чл. 175, ал. 1 ЗЗД и по-конкретно, по въпроса дали с извършването на публична продан се погасяват и вписани върху имота възбрани или същата е приложима само за ипотеките, е формирана противоречива задължителна практика на ВКС, заради която е инициирано тълкувателно производство. Прието е, че в случая, независимо от тълкуването на чл. 175, ал. 1 ЗЗД, не са налице основания за заличаване на възбраната, тъй като същата е наложена като обезпечителна мярка по предявени осъдителни искове за парични вземания, които искове са уважени и молбата на дружеството по чл. 402 ГПК за отмяна на допуснатото обезпечение е оставена без уважение. Прието е, че съгласно чл. 31 ПВ вписването на възбраната би могло да бъде заличено по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е постановило гаранцията или обезпечението – в случая на съда, каквото нареждане в случая няма.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са формулирани три въпроса, които засягат следните проблеми: а/. дали по силата на разпоредбата на чл. 175, ал. 1 ЗЗД, след извършена по реда на ГПК публична продан на недвижим имот, подлежат на заличаване вписаните върху имота преди публичната продан възбрани; б/. налице ли е правен интерес купувачът на възложен, след проведена по реда на ГПК публична продан, недвижим имот да поиска заличаване на вписани преди публичната продан възбрани върху имота. Твърди се решаването им в противоречие с практиката на ВКС – основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, както и противоречивото им решаване от съдилищата – основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК в редакцията на нормата преди влизане в сила на ЗИД ГПК (ДВ, бр. 86/2017 г.).

Така поставените правни въпроси са от значение за изхода на делото и са обусловили решаващите изводи на окръжния съд.

По първия от тях има формирана противоречива практика на ВКС, заради която с определение № 270 от 9. 10. 2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на ВКС, 2 г.о. е предложено на ОСГТК на ВКС, на осн. чл. 292 ГПК, постановяване на тълкувателно решение. С разпореждане от 12. 10. 2015 г. на председателя на ВКС към въпросите, предмет на т.д. № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, е включен и въпросът: „След извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?“.

Отговорът на така поставения въпрос е от значение при преценка законосъобразността на обжалваното определение на окръжен съд. Поради това и на осн. чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 292 ГПК, производството по делото следва да бъде спряно до постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 292 ГПК, производството по ч.гр.д. № 4140/2017 г. на ВКС, I г.о. до приключване на производството по т.д. № 1/2015 г. на ОСГК на |ВКС.

След приемане на тълкувателно решение по т.д. № 1/ 2015 г. на ОСГК на ВКС делото да се докладва за възобновяване на производството и произнасяне по частната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: