О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 421

София, 06.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: СВЕТЛА БОЯДИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 3135 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК, вр. § 74 от ПЗР на ЗИДГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. № 7223/19.05.2017 г. на П. на Р. Б. срещу въззивно решение № ІІІ-34 от 27.04.2017 г. по в.гр.д. № 291/2017 г. на Окръжен съд Бургас в частта, в която частично се потвърждава решение № 1997/09.12.2016 г. по гр.д. № 4033/2016 г. на Районен съд Бургас за уважаване на предявения иск от Й. П. К. за обезщетение на неимуществени вреди от 7000 лева и 5100 лева - за имуществени вреди.

В касационна жалба се твърди, че въззивният съд се е произнесъл по обуславящи изхода на делото правни въпроси в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, които се решават противоречиво от съдилищата и са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, по смисъла на чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба Й. П. К. не взема становище.

Преценката за допустимостта на обжалваното въззивно решение до касационно обжалване по повдигнатия от касатора правен въпрос – „Може ли по предявен иск с правно основание чл.2 ЗОДОВ за присъждане на обезщетение на имуществени вреди, които се състоят в заплащане на адвокатски хонорар, да се намали поради прекомерност на адвокатското възнаграждение в наказателния процес”, се обуславя от решението, което следва да бъде прието от ОСГК на ВКС по тълкувателно дело № 1/2017 г. във връзка с поставения въпрос от разпореждането за образуване на тълкувателното дело, поради което и на основание чл.229, ал.1, т.7, във вр. с чл.292 ГПК, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до приемане на тълкувателното решение.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр.д. № 3135 по описа за 2017 г. на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение, до приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 1/2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.