currdb:
Определение №573/06.12.2017 по дело №1994/2017 на ВКС, ГК, I г.о.

Определение по гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.3

1994_17_opr_288_partage_I_5(2)zvsoni

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 573

София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 15.11.2017 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело N 1994 /2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството e образувано по касационна жалба на С. Н. Б.-И., М. И. Б. и П. Н. Б., конституирани от въззивния съд с определение № 48 /18.01.2017 г. на мястото на починалия в хода на производството въззивен жалбоподател Н. П. Б.., срещу въззивно решение № 62 от 09.02.2017 г. по възз. гр. д. № 682 /2016 г. на Софийски окръжен съд, г. о., с което е потвърдено решение № 60 /29.02.2016 г. по гр. д. № 719 /2015 г. на Ботевградски районен съд, г. о., в обжалваната част, с която е допусната до делба площ от 4.396 дка от имот № 054092, ЕКАТТЕ 58030, представляващ реална част от нива шеста категория в м. „Е.“ в землището на [населено място], цялата с площ 6.437 дка.

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното решение е неправилно и искат то да бъде допуснато до касационно обжалване, като излагат основания за това, които ще бъдат разгледани по-долу.

Насрещните страни М. П. Б., И. П. Б., Б. П. Б. и В. П. Б. в писмен отговор оспорват наличието на осн...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.
Ключови думи