1О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

гр. София, 06 декември 2017 г.

Петчленен състав на Върховен касационен съд и Върховен административен съд на Република България в закрито заседание на двадесет и девети ноември , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

СНЕЖАНА НИКОЛОВА ГЕРГАНА НИКОВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № А-52/2017 год. по описа на ВКС, 5-чл. състав

Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.

Образувано на основание Определение No 11431/ 07.11.2017 год. по гр.д.No 16365/2017 год. на РС-Варна, по повдигнат спор за подсъдност между Районен съд – Варна и Административен съд – Варна, XXIII състав.

За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност, настоящият петчленен състав на ВКС и ВАС, съобрази:

Производството пред Административен съд- Варна е образувано по ЖАЛБА вх.Nо 13981/31.08.2017 година от В. Е. Ч. срещу издаден от Общинска служба по земеделие [населено място] отказ за извършване на регистрация по заявление вх. № АУ-70-29/31.07.2017г., обективиран в писмо изх. № РД-05-115/31.07.2017г. на началника на Общинска служба по земеделие [населено място], офис Бяла.

По подадената жалба до Административен съд – Варна е образувано а.д.№ 2554/2017 г. С Определение № 2894 от 24.10.2014 г. съдът е прекратил производството и е изпратил делото по подсъдност на Районен съд – Варна, като е приел, че съгласно § 19, ал. 1 ЗИД на АПК,/ДВ, бр. 39/2011 г./, индивидуалните административни актове,какъвто е издадения „отказ“, касаещи административни производства по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от Министъра на земеделието , се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота.

С Определение № 11431 от 07.11.2014 г. по гр.д. № 16365/2017 г., Районен съд – Варна , приемайки , че спора е изключен от правораздавателната власт на общия граждански съд , е повдигнал спор за подсъдност, като е изпратил делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за произнасяне по реда на чл. 135, ал. 4 АПК.

Районният съд, десезирайки се от спора , е изложил съображения относно характера на атакувания акт на началника на Общинската служба по земеделие [населено място], като е посочил, че същият представлява отказ да се извърши административна услуга и не попада в актовете по § 19, ал. 1 ЗИД на АПК/ДВ бр.39/2011г /, поради това по жалбата е следвало да се произнесе административният съд.

Настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България приема, че компетентен да разгледа жалба с вх. № 13981/31.08.2017г. и последващите: „жалба-уточнение“ вх. № 15449/03.10.2017 година и подаденото оттегляне на жалба от В. Ч. вх. № 12894/29.11.2017 година, постъпил в канцеларията на ВКС, е Районен съд-Варна.

От данните по делото е видно, че административното производство е във връзка с разпределението на ползването на земеделски земи по реда на чл. 37в ЗСПЗЗ, съответно на чл.70 и сл. ППЗСПЗЗ, инициирано въз основа на заявление на В. Ч. вх. № АУ-70-29/31.07.2017г, подадено в качеството й на ползвател на посочените в него земеделски имоти. Изпратеното писмо от началника на Общинска служба по земеделие [населено място], с което се изискват от заявителката доказателства относно връзката на наемодателя със собствеността върху имотите, посочени в договора за наем, действително съдържа само указания във връзка с представяне на допълнителни документи по заявлението. Доколкото жалбоподателката твърди наличието на годен за оспорване акт – отказ по заявлението й, следва да бъде съобразена разпоредбата на § 19, ал. 1 ЗИД на АПК/ДВ бр.39/2011г /, че индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождението на имота. Според тази разпоредба районният съд е компетентен да разгледа и се произнесе по подадената жалба, включително и да определи дали едно волеизявление на административен орган, или липсата, му по подадено заявление, има характера на индивидуален административен акт или не представлява такъв.

По изложените съображения , настоящият смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

О П Р Е Д Е Л И:

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалба № 13981/31.08.2017 година и последващите : „жалба-уточнение“ вх. № 15449/03.10.2017 година и подаденото оттегляне на жалба от В. Ч. вх. № 12894/29.11.2017 година, постъпил в канцеларията на ВКС, е Районен съд-Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1……………….

ЧЛЕНОВЕ: 2…………………

3…………………

4…………………

5…………………