О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 212

В ИМЕТО НА НАРОДАгр. София, 06.12.2017 г.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на 30.11.2017 две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия ЗЛАТКА РУСЕВА

ч. гр. д. № 4671 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 10906/11.10.2017 г. /п. кл. от 10.10.2017г./, подадена от Й. С. Й. срещу определение № 218/18.09.2017 г., постановено по гр. д. № 1169/2017 г. на Върховния касационен съд, I г. о., с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от Й. С. Й. молба за отмяна на влязлото в сила определение № 369 от 04.12.1998 г. по гр. д. №1044/1998 г. по описа на Русенския районен съд.

В частната жалба се правят оплаквания, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна.

При извършената проверка, настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, II г. о., установи следното:

Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.

С определението си, предмет на настоящата частна жалба, ВКС, състав на първо гражданско отделение, е приел, че молбата за отмяна е недопустима, поради което е оставена без разглеждане ,като се е позовал на т. 8 на ТР № 7/2014 г. от 31.07.2017 г., ОСГТК на ВКС,-недопустима е молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение, постановено при действието на ГПК от 1952г отм. , подадена при действието на ГПК /ДВ, бр. 89 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г./, ако преди влизане в сила на новия ГПК е изтекъл едногодишният преклузивен срок по чл. 232, ал. 1 ГПК отм. .Съдът е посочил,че определението, чиято отмяна се иска, е постановено на 04.12.1998 г. при действието на ГПК от 1952г отм. , и пределният едногодишен преклузивен срок по чл. 232, ал. 1 ГПК отм. е изтекъл преди влизане на сега действащия ГПК.

Оплакванията,изложени в първата част от частната жалба,са неоснователни,тъй като приетото с обжалваното определение е съобразено,както с разпоредбите на процесуалния закон,така и със задължителната практика на ВКС в тази връзка,а именно приетото с ТР №7/2014г. на ОСГТК на ВКС.Наред с това, в останалата част от частната жалба се правят оплаквания,които са неотносими към настоящото производство,защото са такива по същество,свързани с изложеното в мотивите на влязлото в сила определение по горепосоченото дело по описа на Русенски районен съд,предмет на подадената молба за отмяна.

С оглед изложеното,частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съставът на Второ гражданско отделение на Върховния касационен съд:

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 218/18.09.2017 г., постановено по гр. д. № 1169/2017 г. на Върховния касационен съд, I г. о.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!