О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 148

гр. София, 06.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в закрито заседание на пети декември, 2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АВДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

С участието на прокурора от ВКП КОМОВ

изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К.Н.Ч.Д. 1229/17 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43,т.3 НПК.

Постъпило е разпореждане № 350/17.11.17 г. на съдия от ОС-Габрово, с което е прекратено съдебното производство по Н.О.Х.Д.111/17 г.по описа на същия съд и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, с оглед разглеждането му по същество.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура е на становище, че искането за смяна на подсъдността е основателно.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като взе предвид релевантните по това производство данни и като съобрази изразеното от прокурора мнение, намери следното:

Съгласно приложените материали, е видно е, че съдиите от ОС-Габрово са се отвели от разглеждане на делото, изтъквайки предпоставките на чл.29,ал.2 НПК, доколкото пострадал е лице, което е син на дългогодишния системен администратор на съда,с когото съдиите са били в близки колегиални и приятелски отношения. От формална гледна точка действията на целокупния съдебен състав на РС-Габрово намират опора в разпоредбата на чл.43,т.3 НПК и съдът,на който делото е подсъдно по общите правила, не може да образува състав. Това от своя страна обуславя необходимост от промяна на подсъдността, чрез възлагане на делото за разглеждане на друг, еднакъв по степен съд, който да е териториално близко и инфраструктурно удобно ситуиран, какъвто е ОС-Велико Търново.

Водим от изложените съображения и в съответствие с нормата на чл.43, т.3 НПК, Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА прекратеното от ОС-Габрово Н.О.Х.Д.111/17 г., за образуване и разглеждане от ОС-Велико Търново.

Определението е окончателно.

Препис от същото да се изпрати на Председателя на ОС-Габрово, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/

2/

Ключови думи
No law branches!