№ 163

гр. София, 15 декември 2017 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, първо наказателно отделение в закрито съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ВАЛЯ РУШАНОВА

след като изслуша докладваното съдия РУМЕН ПЕТРОВ

частно наказателно дело № 1242 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл.351 ал.6 от НПК.

Образувано е по частна жалба на частния тъжител М. С., чрез повереника й адв.Б. Т. срещу разпореждане от 20.10.2017 г. на съдията - докладчик за връщане на постъпилата касационна жалба против въззивна присъда № 82/27.03.2017 г., постановена по внчхд № 4192/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура е изразил становище, че частната жалба против разпореждането за връщане на касационната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение намира следното:

С въззивна присъда № 82/27.03.2017 г. по внчхд № 4192/2016 г. на СГС на основание чл.336, ал.1, т.3 вр. с чл.334, т.2 от НПК е отменена първоинстанционната присъда № 5661/13.07.2016 г., постановена по нчхд № 20590/2015 г. по описа на СРС в осъдителната й част, като подсъдимата К. е призната за невинна и на основание чл.304 от НПК е оправдана по повдигнатото й обвинение по чл.130 ал.1 от НК. Отхвърлен е предявеният граждански иск за причинени неимуществени вреди. На основание чл.190 ал.1 от НПК С. е осъдена да заплати на К. направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 1 250 лв.

Срещу въззивната присъда е подадена касационна жалба от частната тъжителка. С разпореждане № 213/17.10.2017 г. на председателя на второ наказателно отделение на ВКС е отказано да се образува касационно производство и делото ведно с жалбата е върнато на СГС за изпълнение на процедурата по чл.351, ал.4, т.1 от НПК. С обжалваното разпореждане на съдията - докладчик по внчхд № 4192/2016 г. е върната касационната жалба на С., тъй като същата е бланкетна – не са наведени конкретни доводи, обуславящи визираните касационни основания и в дадения законен 7-дневен срок този пропуск не е отстранен. Настоящият състав не може да приеме за основателно изложеното от повереника относно причината, поради която не е изпълнил задълженията си за конкретизиране на касационната жалба. Същевременно с това, следва да се отбележи, че съгласно междувременно влезлите в сила от 05.11.2017 г. изменения на чл.346, т.2 от НПК с ДВ, бр.63/04.08.2017 г. на касационно обжалване подлежат новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция само по дела от общ характер, т.е по дела от частен характер, какъвто е настоящият случай, въззивната присъда не подлежи на обжалване пред ВКС. В конкретния казус не намира приложение и разпоредбата на парграф 114 от ПЗР на ЗИД на НПК.

По изложените съображения атакуваното разпореждане се явява законосъобразно, поради което и на основание чл.351 ал.6 от НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ в сила разпореждане от 20.10.2017 г. на съдията - докладчик за връщане на касационната жалба на частния тъжител М. С., чрез повереника й адв.Б. Т. против въззивна присъда № 82/27.03.2017 г., постановена по внчхд № 4192/2016 г. по описа на Софийски градски съд.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи