№ 112

Гр. София, 15 декември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на четиринадесети декември през две хиляди седемнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

КРАСИМИРА МЕДАРОВА

при участието на секретаря

и след становище на прокурора от ВКП А. Лаков, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 1237/2017 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност на а.н. д. № 560/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Велинград.

В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура изтъква, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК и ВКС следва да реши делото да бъде разгледано от друг, равен по степен съд.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, намира, че са налице предпоставките на чл.43, т.3 от НПК за промяна на местната подсъдност по следните съображения:

Съобразно правилата на местната подсъдност а.н.д. № 560/2017 год. е било образувано пред Районен съд – гр. Велинград по жалба на С. В. С. срещу Наказателно постановление № 16-0367-001593 от 12.10.2016 г. на Началник група към ОДМВР Пазарджик, РУ – Велинград, с което на С. С. е наложено административно наказание глоба в размер на 250 / двеста и петдесет / лв., на осн. чл. 638, ал.1, т.1, вр. чл.461 от Кодекса за застраховането.

С протокол за избор от 14.11.2017 г., в качеството на съдия-докладчик по делото е определен съдия В. П. .

Съдия П. се е отвел от разглеждането на делото с определение от 17.11.2017 г., на осн. чл.31, ал.1, вр. чл.29, ал.2 от НПК, по съображения, че жалбоподателят е съдебен служител в администрацията на РС – Велинград.

С нов протокол за избор на докладчик от 17.11.2017 г., за съдия-докладчик по делото е определена съдия Н. Д..

С определение от 20.11.2017 г. съдия Д. се е отвела от разглеждането на делото по аналогични фактически съображения и на осн. чл.31, ал.1, вр. чл.29, ал.2 от НПК .

С протокол за избор на докладчик от 20.11.2017 г. делото е било разпределено на съдия В. И.. С определение от 21.11.2017 г. съдия И. се е отвела от разглеждането на делото по изложените от предходните доклакчици съображения и на осн. чл.31, вр. чл.29, ал.2 от НПК. Със същото определение, съдия И. е прекратила производството по делото и е изпратила същото на ВКС, на осн. чл.43, т.3 от НПК за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като взе предвид наличните данни за направени отводи от всички действащи съдии от РС-Велинград, които разглеждат наказателни и граждански дела, което е пречка съдът да сформира законен състав, който да разгледа делото, и като взе предвид, че не може да контролира обосноваността на направените отводи намира, че са налице законовите предпоставки на чл.43, т.3 от НПК за определяне на друг равен по степен съд, а именно – Районен съд – гр. Пловдив.

По изложените съображения и на основание чл.43, т.3 от НПК,

Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА а.н. д. № 560/2017 год. по описа на Районен съд – гр. Велинград за разглеждане и решаване на Районен съд – гр. Пловдив.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото определение да се изпрати на Районен съд – гр. Велинград за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!