№ 154

София, 18.12.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито заседание на ..четиринадесети декември….две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:БИЛЯНА ЧОЧЕВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

при участието на прокурора АНТОНИ ЛАКОВ изслуша докладваното от съдия нчд № ..1245/2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 43 т.3 от НПК.

С разпореждане от 28.11.2017 г. заместник председателя на Пазарджишкия районен съд е прекратил производството по нчхд № 1975 по описа за 2017 г. и е изпратил делото на ВКС с искане да бъде определен друг, еднакъв по степен съд за разглеждането му.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура дава писмено становище, че искането следва да бъде уважено.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, като се запозна с материалите по делото, установи следното:

Цитираното наказателно дело от частен характер е образувано по подадена тъжба от Д. С. К. против П. Н. Ч. за извършени престъпления по чл. 148 ал.1 т.1 и т.3 от НК, по чл. 130 ал.2 от НК и по чл. 144 ал.1 от НК. Всички съдии от Районен съд Пазарджик са се отвели от разглеждане на делото на основание чл. 29 ал.2 от НПК поради дългогодишни професионални и приятелски отношения с частния тъжител К., който работи като младши инспектор към ОЗ „Охрана” гр. Пазарджик. Местно компетентният съд не може да образува състав, поради което делото следва да бъде изпратено за разглеждане от Районен съд гр. Пещера, който е най-близкият, равен по степен съд.

Ето защо и на основание чл. 43 т.3 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нчхд № 1975/ 2017 г. по описа на РС гр. Пазарджик за разглеждане по същество от РС гр. Пещера.

Да се уведоми РС гр. Пазарджик.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ: