О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 799 София, 21.12.2017 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова ч. т. д. № 2871/2017 година

Производството е по чл. 122 ГПК.

С определение от 14.11.2017 г. Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав е повдигнал препирня за подсъдност със Софийски апелативен съд относно компетентността за произнасяне по подадената от [фирма], [населено място] молба за обезсилване на издадената в полза на [фирма], [населено място] обезпечителна заповед въз основа на определение № 4407 от 12.07.2017 г. по т. д. № 712/2017 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав.

По така повдигнатата препирня настоящият състав на Върховен касационен съд приема следното:

Отмяната на обезпечението, респ. обезсилването на издадената въз основа на него обезпечителна заповед, е в компетентността на съда, който е бил сезиран и се е произнесъл по искането за допускане на обезпечението. Това важи и за хипотезата на чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК, когато въззивният съд, след отмяна на отказа на първоинстанционния съд, е допуснал исканото обезпечение или го е допуснал при условие за внасяне на парична гаранция. Тъй като в този случай въззивният съд се произнася в рамките на производство, образувано по частна жалба срещу първоинстанционен акт, неговата компетентност се изчерпва с разглеждането на тази частна жалба, което изключва съответно правомощието да се произнася по следващи молби на страните, свързани с допуснатото обезпечение, в т. ч. и по молба за обезсилване на обезпечителната заповед. В този смисъл е и трайната практика на касационната инстанция (определение № 463 от 01.07.2013 г. по ч. т. д. № 1153/2013 г. на ІІ т. о.; определение № 501 от 16.07.2013 г. по ч. т. д. № 2108/2013 г. на І т. о., определение № 367 от 04.07.2017 г. по ч. т. д. № 1208/2017 г. на ВКС, ІІ т. о., определение № 336 от 07.07.2017 г. по ч. т. д. № 338/2017 г. на ВКС, І т. о. и др.), която се споделя и от настоящия състав.

С оглед изложеното и данните по конкретното дело, компетентен да се произнесе по депозираната от [фирма], [населено място] молба за обезсилване на издадената в полза на [фирма], [населено място] обезпечителна заповед въз основа на определение № 4407 от 12.07.2017 г. по т. д. № 712/2017 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав се явява Софийски градски съд, който е бил сезиран с искането за допускане на обезпечение на предявените от [фирма] насрещни искове, а не Софийски апелативен съд, който, по повод подадена от същото дружество частна жалба, с определение № 2865 от 13.09.2017 г. по ч. гр. д. № 4442/2017 г. е допуснал обезпечението, но при условие за внасяне на парична гаранция.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл. 122 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по подадената от [фирма], [населено място] молба за обезсилване на издадената в полза на [фирма], [населено място] обезпечителна заповед въз основа на определение № 4407 от 12.07.2017 г. по т. д. № 712/2017 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-23 състав е СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: