currdb:
Определение №164/21.12.2017 по дело №1268/2017 на ВКС, НК, I н.о.

№ 164 София, 21 декември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ВАЛЯ РУШАНОВА

с участието на прокурора Искра Чобанова, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова, дело № 1268 по описа за 2017 година.

Производството е по реда на чл.43 НПК.

С разпореждане от 07.12.2017 г. по вчнд № 226/17 г. зам.адм.ръководител на Окръжния съд-гр.Търговище прекратил съдебното производство по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл.43, т.3 от НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното, доводите на страните и след проверка на относимите обстоятелства, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

ТОС не може да образува състав, който да разгледа посоченото по-горе наказателно дело, тъй като всички съдии от същия съд са се отвели при условията на чл.29, ал. 2 от НПК.

Очевидно са налице условията на

Ключови думи
No law branches!