№ 164 София, 21 декември 2017 година

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУЖЕНА КЕРАНОВА

ВАЛЯ РУШАНОВА

с участието на прокурора Искра Чобанова, изслуша докладваното от съдия Евелина Стоянова, дело № 1268 по описа за 2017 година.

Производството е по реда на чл.43 НПК.

С разпореждане от 07.12.2017 г. по вчнд № 226/17 г. зам.адм.ръководител на Окръжния съд-гр.Търговище прекратил съдебното производство по делото и изпратил същото на ВКС по компетентност, с оглед приложението на чл.43, т.3 от НПК.

Прокурорът при Върховната касационна прокуратура писмено е заявил становище за основателност на искането за промяна на подсъдността.

Като съобрази горното, доводите на страните и след проверка на относимите обстоятелства, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение установи:

ТОС не може да образува състав, който да разгледа посоченото по-горе наказателно дело, тъй като всички съдии от същия съд са се отвели при условията на чл.29, ал. 2 от НПК.

Очевидно са налице условията на чл.43, т.3 НПК, за определянето на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото по същество.

Водим от изложеното на основание чл.43, т.3 НПК, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното вчнд № 226/17 г. по описа на Окръжния съд-гр.Търговище на Окръжен съд–гр.Шумен за образуване и разглеждане по същество.

Да се уведоми ТОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!