currdb:
Определение №699/22.12.2017 по дело №1858/2017 на ВКС, ТК, II т.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 699

гр. София, 22.12.2017

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 06 декември , две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1858/17 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Я. Х. Й. ЕГН: [ЕГН] срещу решение №427 от 22.02.2017 г. на Софийски апелативен съд по в.гр.д. №4533/16 г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено първоинстанционното решение от 18.11.2015 г. по гр.д. № 16357/2014 г. на СГС, в частта, с която е отхвърлен прекият иск на касатора срещу ЗД [фирма]-София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта при ПТП на 26.07.2013 г. на В. Я. Й.- на 21 години, син на ищеца за разликите както следва: от 100 000 лева до общопретендираните 200 000 лева. В касационната жалба се навеждат оплаквания за материална незаконосъобразност-нарушени са чл.52 ЗЗД и необоснованост на въззивното решение в обжалваната част.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение з...

За да виждате цялото съдържание е нужно да имате регистрация

Влезте в профила си или регистрирайте нов.