O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 538

София, 28.12.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр.дело № 1406 /2017 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано по касационната жалба вх.Nо 99420/22.07.2016 год. на Н. К. В. от [населено място], починал в хода на касационното производство и замесен от наследниците по закон Д. Т. Р.-съпруга , М. Н. В. –дъщеря и К. Н. В.- дъщеря, заявена чрез процесуалния представител адв. Св.Б. – САК срещу Решение от 03.06.2016 год. по гр.В.д Nо 7266/2015 година на Софийския градски съд.

С посоченото решение , Софийският градски съд в правомощията си по чл.258 и сл. ГПК е обезсилил Решение от 28.11.2014 година по гр.д. No 46809/2012 год. на Софийския РС- 32 състав ,приемайки , че заявеният иск е с правно основание чл. 38 ЗС, съединен с иска по чл. 109 ЗС , налага всички етажни собственици да участват в производството и е върнал делото за ново разглеждане от първата инстанция.

За да постанови решението си , въззивният съд е приел, че предмет на спора е „дали сутеренният етаж е обща част по предназначение“, поради което е счел за необходимо участието по делото като надлежна страна по иска по чл. 38 ЗС на всеки един от етажните собственици, като носители на съответни идеални части от общите части на сградата.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и явно необосновано поради нарушение на съществени процесуални правила, основания за отмяна по реда на касационното обжалване по см. на 281 т.3 ГПК.

Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа по чл. 280 ал.1 т.1 ГПК по въпроса следва ли искането за признаване на правата –идеални части от общите части в сграда , в режим на етажна собственост, само по отношение на някои от собствениците, да се квалифицира като иск по чл. 38 ЗС и се обоснове извод за необходимостта от участие като страни - ответници по делото на всички собственици в етажната собственост, като се сочи практика на ВКС- Р No 10/ 22. 02. 1998 год. по гр.д.No 3037/97 г. на ВКС и в приложното поле на чл. 280 ал.1 т.3 ГПК по въпроса за възможността по отношение на конкретни обекти- избени помещения да се определят нови права като общи части от сградата , различни от легитимиращите документи ?

В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците по касация чрез адв.Й. М.- САК с който се оспорва наличие на основание за допускане на касационното обжалване -липса на точно формулиран оправен въпрос, обусловил изхода на спора и други съображения по съществото на спора , в която насока въззивният съд реално няма произнасяне.

Върховният касационен съд - състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени наведените основания по чл. 280 ал.1 ГПК и изискванията на чл. 280 ал.2 ГПК/ редакция до изм.ДВ, бр. 86/2017 год./ намира :

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК и с оглед на данните за предмета на спора- положителен установителен иск за собственост на общи части в сграда в режим на етажна собственост, обективно съединен с негаторен иска по чл. 109 ЗС, същата е процесуално допустима.

След преценка на изведените въпроси по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК и като обсъди доводите на страните в контекста на закона , в редакцията му до изм. с ДВ. Бр.86/2017 година , настоящият състав на ВКС намира , че е налице основание за допускане на касационно обжалване в приложното поле на чл. 280 ал.1 т.3 ГПК.

Въззивният съд , без да произнася спорните въпроси , е приел, че надлежното упражняване правото на иск на отделния собственик в етажна собственост за защита на личните му правата си на собственост по отношение на общите части на сградата в хипотезата на обективно съединените искове по чл. 124 ал.1 ГПК във вр. с чл. 38 ЗС и чл. 109 ЗС предполага участие на всеки от етажните собственици , доколкото основният спор е ли сутеренното помещение на конкретната сграда обща част, трансформирана при учредяване на етажната собственост и увеличение броя на собствениците и етажността на сградата в резултат на надлежно учредена и реализирана суперфиция . Специфичната хипотеза налага извод от необходимостта за произнасяне от състава на касационния съд по поставените въпроси в контекста на изложените мотиви.

При допускане на касационно обжалване , страната касатор дължи да заплати пропорционална ДТ , която е в рамките на заплатената такава за въззивно обжалване – в случая касаторите следва да заплатят ДТ в размер на сумата 50 лв. / по 25 лв. за всеки от заявените искове/. По сметка на ВКС.При неизпълнение на това задължение в указания срок, производството ще бъде прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК , Върховният касационен съд- състав на второ отделение на гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване по касационната жалба вх.Nо 99420/22.07.2016 год. на Н. К. В. от [населено място], починал в хода на касационното производство и замесен от наследниците по закон Д. Т. Р. -съпруга , М. Н. В. –дъщеря и К. Н. В.- дъщеря, заявена чрез процесуалния представител адв. Св.Б. – САК срещу Решение от 03.06.2016 год. по гр.В.д Nо 7266/2015 година на Софийския градски съд.

УКАЗВА на касаторите , че следва да заплатят по сметка на ВКС сумата от 50 лв. / петдесет лева/ дължима пропорционална ДТ в седмичен срок от съобщението.При неизпълнение на задължението за внасяне на ДТ в срок, касационното производство ще бъде прекратено.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание за ………………………… 2018 година , за която дата страните да се призоват чрез ДВ по реда на чл. 289 ГПК.

Препис от определението да се изпрати на адв.С. Б.- САК .

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :