О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 805

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1648/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 т.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на процесуалния представител на непълнолетния ищец, действуващ със съгласието на своята майка С. М. Н., срещу определението на Софийския апелативен съд по ч.гр.д.№ 2953/2015 г., постановено на 5.9.2015 г., с което е потвърдено определение на СГС, І ГО, 8 състав, по гр.д.№ 10440/2013 г. от 21 май 2015 г. С първоинстанционния акт е оставена без уважение молбата на М. Б. Б. за възстановяване срок за подаване на въззивна жалба срещу решението от 18.07.2014 г. по гр.д.№ 10440/2013 г., с което е отхвърлен предявеният от жалбоподателя иск срещу Гаранционния фонд с правно основание чл. 288 ал.1 т. 2 КЗ за сумата 26 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за неимуществени вреди от ПТП, настъпило на 29.07.2008 г. В частната жалба се поддържа, че определението на въззивния съд е неправилно по съображения за нарушение на материалния закон и необоснованост. Претендира се отмяната му и възстановяване на срока за въззивно обжалване на решението. Приложното поле на касационното обжалване на определението е обосновано с предпоставките на чл.280 ал.1 т.1 ГПК по отношение на определения за значим за изхода на спора въпрос „представлява ли внезапното краткотрайно заболяване на процесуалния представител на страната основание за възстановяване на срок по чл.64 ал.2 ГПК – особено непредвидено обстоятелство по смисъла на цитираната разпоредба“.

Гаранционен фонд София не е взел становище по частната жаба.

Същата е подадена в срок от заинтересована легитимирана страна срещу подлежащо на непряк касационен контрол определение на въззивния съд и нередовностите й са отстранени, поради което се явява процесуално допустима.

За да постанови обжалваното определение, с което е оставена без уважение частната жалба на ищеца срещу отказа на първоинстанционния съд да възстанови пропуснатия срок за въззивно обжалване на решението за отхвърляне на иска, Софийският апелативен съд е приел, че през по-голямата част от законоустановения срок за обжалване пълномощникът на ищеца не е бил препятстван да упражни правото си на въззивно обжалване. Изборът на адвоката да осъществи обжалването в последните три дни от срока е свързано с носене на риск. Липсва медицинско удостоверяване за интензивността на страданията, породени от внезапната бъбречна криза. Същите се установяват чрез показанията на разпитаната като свидетел съпруга на адвокат А.. Заболяването му не е непредвидено извънредно обстоятелство, препятстващо възможността на процесуалния представител да подаде молба за възстановяване на срока. САС споделя виждането на първоистанционния съд, че изготвянето на молба за продължаване на срока за обжалване или за неговото възстановяване не изисква особена правна квалификация и написването й е било възможно под диктовката на заболелия адвокат, в рамките на законния срок.

Предвид изложеното следва да се приеме, че формулираният от жалбоподателя въпрос е обусловил извода на въззивния съд за неоснователност на частната жалба. Разрешаването му от САС е в отклонение от задължителната практика на ВКС, поради което следва да се приеме, че са налице сочените основания за достъп до касационен контрол.

Настоящият съдебен състав на Второ ТО, като взе предвид данните по делото и доводите на страните намира следното:

Първоинстанционното решение е съобщено на страната чрез нейния процесуален представител на 30 юли 2014 г. и целият срок за обжалване тече през време на съдебната ваканция. Жалбата е подадена след изтичането му само с един ден забава поради краткотрайно заболяване от 3 дни, за което е представен амбулаторен болничен лист от 11 август 2014 г. и медицинско направление, в което е отразена анамнеза „Бъбречна колика“. В процесния тридневен период адвокатът и семейството му са извън София, той е потърсил лекарска помощ в К., изпитвал е силни болки и не е бил в състояние да се движи съгласно показанията на съпругата му. Краткотрайният болничен отпуск представлява особено непредвидено обстоятелство съгласно трайно установената практика на ВКС /В тоя смисъл Определение № 483/10 октомври 2016 г. по ч.т.д.№ 1620/2016 г. на Второ т.о., както и част от цитираните в изложението определения на ВКС/.

Съгласно Определение № 469 от 12.08.2015 г. по ч.т.д.№ 894/2015 г. на Второ търговско отделение на ВКС състоянието на пълномощника на ответната страна, лекуван при домашно-амбулаторен режим, протекло с усложнение, сочи на особена непреодолима причина за пропускане на срока. Заболяването обхваща последните дни от него и е попречило на пълномощника да подаде своевременно жалба.

Внезапното влошаване на здравословното състояние на пълномощника, макар и в последните дни на срока съставлява особено непредвидено и непреодолима обстоятелство по смисъла на чл. 64 ал.2 ГПК.

Чл.63 ал.1 ГПК е неприложима по отношение на сроковете за обжалване.

По изложените съображения обжалваното определение е неправилно, същото следва да бъде отменено, а искането за възстановяване на срока за обжалване – уважено.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, състав на Второ ТО на основание чл.274 ал.3 ГПК във вр. чл.65 ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА КАСАЦИОНН ОБЖАЛВАНЕ на Определение № 2561/5.9.2015 г. по ч.гр.д.№ 2593/2015 г. на САС.

ОТМЕНЯ определение № 2561/05.09.2015 г. на Софийски апелативен съд по ч.гр.д.№ 2953/2015 г. и вместо него

П О С Т А Н О В Я В А :

Възстановява срока за въззивно обжалване на решението по гр.д.№ 10440/2013 г. на Софийски градски съд, І ГО, 8 състав, от ищеца М. Б. Б..

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: