О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 626

София, 28.12.2017 Г.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и седемнадесета година, година в състав:

Председател: Светла Цачева

Членове: Албена Бонева

Боян Цонев

изслуша докладваното от съдията Цачева ч.гр. д. № 3969 по описа за 2017 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 278, ал.1 ГПК вр. с чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

С определение № 540 от 19.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1212/2017 г. на Старозагорския окръжен съд е потвърдено определение № 416 от 17.02.2017 г. по гр.д. № 755/2017 г. на Старозагорския районен съд за прекратяване на производството по иск с правно основание чл. 74, ал.1 ЗЧСИ, предявен от [фирма], [населено място] срещу частен съдебен изпълнител П. Р. с рег. № *** при К. на частните съдебни изпълнители.

Срещу определението на Старозагорския окръжен съд е постъпила частна касационна жалба вх. № 10002 от 09.08.2017 г. от [фирма], [населено място]. Поддържа се, че определението следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса (след уточнението му в съответствие с т.1 от ТР № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1 от 2009 г. на ОСГТК ВКС): отговарят ли наследниците на частния съдебен изпълнител за вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че частната жалба против въззивното определение е допустима – определението, постановено от въззивен съд прегражда по-нататъшното развитие на делото, поради което подлежи на обжалване при условията на чл. 274, ал.3, т.1 ГПК.

Жалбата е подадена в срок и редовна.

Обстоятелствата по делото са следните:

Гражданско дело № 755/2017 г. на Старозагорски районен съд е образувано по искова молба от 03.02.2017 г., с която ищецът [фирма], [населено място] е предявил иск с правно основание чл. 74 ЗЧСИ против частен съдебен изпълнител П. Р. с рег. № *** при КЧСИ за вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение. Ответницата е починала в хода на процеса на 07.02.2017 г. С определение № 416 от 17.02.2017 г. съдът е прекратил производството по делото като недопустимо.

Първоинстанционното определение за прекратяване на производството по делото е потвърдено с определение № 540 от 19.06.2017 г. по ч. гр.д. № 1212/2017 г. на Старозагорски окръжен съд. Прието е, че по иска с правно основание чл. 74 ЗЧСИ са легитимирани да отговарят само лицата, изпълняващи длъжността частен съдебен изпълнител. Със загубата на правоспособността на ЧСИ на основание чл. 31, ал.1, т. 2 ЗЧСИ производството по иск с правно основание чл. 74 ЗЧСИ е недопустимо поради липса на пасивна процесуална легитимация на ответника. Наследниците на ЧСИ не продължават неговата дейност, като съгласно чл. 33, ал. 2 ЗЧСИ архивът се предава на друг частен съдебен изпълнител. Поради това, когато се твърди, че вредите са настъпили от поведението на ответника в длъжностното му качество на частен съдебен изпълнител, което качество наследниците му не притежават и не наследяват, то те не са пасивно легитимирани да отговарят по иска. Прието е, че отговорността по чл. 74 ЗЧСИ има специфичен характер, различаващ я от общата деликтна отговорност - вредите следва да са настъпили от неправомерни действия или бездействия на ЧСИ като длъжностно лице. Като допълнителен аргумент в подкрепа на тази теза е изтъкнато и задължителното застраховане на ЧСИ за риск от вреди вследствие дейността му в това длъжностно качество. Прието е, че наследниците не стават страна и по застрахователното обезщетение отново поради липса на правоспособност да действат като ЧСИ.

При проверка за наличие на предпоставките по чл. 280, ал.1 ГПК, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че е налице основание за допускане на касационно обжалване на обжалваното въззивно определение по повдигнатият от касатора въпрос относно отговорността на наследниците на частния съдебен изпълнител за вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение. По въпроса, обуславящ изхода на процесуалния спор не е налице съдебна практика, а разрешаването му е от значение за точното приложение на чл. 74 ЗЧСИ вр. с чл. 31, ал.1, т.2 ЗЧСИ.

По повдигнатия процесуалноправен въпрос:

С иска по чл. 74 ЗЧСИ е предвидена отговорност на частния съдебен изпълнител за вреди, които е причинил неправомерно при изпълнение на дейността си. Искът е деликтен – предмет на делото е вземане за обезщетение, възникнало от виновно и противоправно деяние, изразяващо се в процесуална незаконосъобразност на действие или бездействие на съдебния изпълнител. Отговорността на деликвента частен съдебен изпълнител е имуществена. Като всяка имуществена отговорност (за разлика от наказателната и дисциплинарната) тя не се погасява със смъртта на лицето, тъй като имуществените задължения са наследими. Наследниците на частния съдебен изпълнител отговарят за имуществените му задълженията, независимо дали те са възникнали при и по повод упражняване на служебната му дейност - съгласно чл. 60, ал. 2 ЗНасл., наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Без правно значение за имуществената отговорност на наследниците е, че не наследяват дейността и архива на ЧСИ, тъй като правоприемството е по отношение на имуществото му като физическо лице – отговорността за обезщетение при деликт, извършен в качеството му на ЧСИ възниква в личната му имуществена сфера. Без правно значение е липсата на правоспособност на наследниците да действат като ЧСИ и по отношение отговорността на застрахователя, който отговаря за вредите до размера на застрахователната сума, за която е сключена застраховката - чл. 4, ал.2 от Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължително застраховане на частните съдебни изпълнители съгласно чл. 25, ал.1 ЗЧСИ, независимо дали деликвента е изгубил правоспособност поради настъпване на обстоятелствата по чл. 31, ал.1, т.2 ЗЧСИ.

Предвид изложеното, обжалваното въззивно определение следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по конституиране на наследниците на починалия ответник при условията на чл. 230, ал. 2 ГПК.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 540 от 19.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1212/2017 г. на Старозагорския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 416 от 17.02.2017 г. по гр.д. № 755/2017 г. на Старозагорския районен съд за прекратяване на производството по гр.д. № 755/2017 г.

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 755/2017 г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!