currdb:
Определение №1201/28.12.2017 по дело №1311/2017 на ВКС, ГК, IV г.о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1201

София, 28.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,ІV г.о.в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 1311 по описа за 2017 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК във вр.с § 74 ЗИД ГПК /ДВ,бр.86/17г./

Образувано е по касационна жалба,подадена от В. К. К. чрез адв.Д. И. срещу решение № І - 83 от 12.10.16г., постановено по в.гр.дело № 1175/16г.на Бургаския окръжен съд,с което е потвърдено решение № 689 от 19.04.16г.по гр.дело № 3657/15г.на Бургаския районен съд в осъдителната му част.С него касаторът е осъден да заплати на В. П. Е. сумата 2 000 лв,представляваща обезщетение за неимуществени вреди,изразяващи се в накърнени чест и достойнство от това,че на 2.04.15г.в [населено място],от трибуната на Четиридесет и третото Народно събрание,петдесет и девето пленарно заседание,му е нанесъл обида с думите „подлизурски”,”крастава мърша”,патетична подлизурска история”,ведно със законната лихва върху присъдената сума,считано от 2.04.15г.до окончателното изплащане.

В изложението по