О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 806гр. София,28.12.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА АННА БАЕВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева ч.т.д. № 2545 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 вр. ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Ц. Б. Я., представлявана от адв. Н. Г. срещу определение № 189 от 31.07.2017г. по т.д.№1163/2017г. на ВКС, ТК, I т.о., с което е оставена без разглеждане молбата й за отмяна на разпореждане от 11.05.2016г. за връщане на подадената от нея касационна жалба вх. № 546 от 04.02.2016г. срещу решение № 309 от 10.12.2015г. по в.т.д. № 195/2015г. на ВтАС.

Частната жалбоподателка поддържа, че на основание чл.303, т.5 и т.6 ГПК е подала молба за отмяна на влязло в сила разпореждане за връщане на касационната й жалба срещу решението на ВтАс и сочи, че причините за недопускане на касационно обжалване на решението са ясни – с постановление от 15.05.2017г. по пр.пр. № 609/2015г. Р. окръжна прокуратура е установила по безспорен начин, че царевицата, предмет на делата пред Р. и ВтАС, се е намирала в складовете на [фирма] и упражнената безстопанственост по съхранението й не е по вина на частната жалбоподателка, а по вина на ищеца. Твърди, че тези новоткрити обстоятелства са й станали известни в края на юни 2017г. и са във връзка с действията на апелативния съд по недопускане на касационната й жалба, тъй като е било ясно, че разследването ще продължи и няма да завърши до приключването на гражданските дела. Поради това счита, че посоченото й дава основание съобразно чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК да поиска отмяна на влезлите в сила решения на Русенски окръжен съд и на ВтАС. Моли молбата й за отмяна да бъде допусната за разглеждане на основание чл.303, т.5 и т.6 ГПК, вече и с основание чл.303, т.1 и т.2 ГПК, не само на разпореждането за връщане на касационната жалба, но и на решението на Р., постановено по т.д. № 283/2015г., а ако формално частната жалба бъде отхвърлена, делото да бъде върнато на Русенски окръжен съд за администриране на молбата й за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК на влязлото в сила решение.

Ответникът [фирма] /н/, представлявано от синдика И. С. Т., оспорва частната жалба. Поддържа, че частната жалба е недопустима в частта, в която се излагат нови основания за отмяна на друг съдебен акт, поради което моли да бъде оставена без разглеждане. Излага и съображения за неоснователност на частната жалба, тъй като представеното с нея постановление на Р. е неотносимо за настоящото производство.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.274, ал.2 вр. чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, поради което е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

С обжалваното определение съставът на ВКС е приел, че молбата за отмяна на разпореждане за връщане на подадена от молителя касационна жалба е подадена след изтичане на предвидения в чл.305, ал.1, т.5 ГПК, считано от 26.05.2016г., когато й е връчено съобщението за това разпореждане. Приел е още, че разпореждането за връщане на касационна жалба поради неотстраняване на нередовностите й не е от кръга на съдебните актове, попадащи в приложното поле на чл.303 и сл. ГПК, тъй като с него е разрешен процесуален въпрос – въпросът относно допустимостта на подадената касационна жалба, а не материалноправен въпрос.

Определението е правилно.

Изводът на състава на ВКС за недопустимост на подадената от частния жалбоподател молба за отмяна на разпореждане за връщане на касационна жалба е съобразен с т.6 от ТР № 7 от 31.07.2017г. по т.д. № 7/2014г. на ОСГТК на ВКС. Въпросът за допустимостта на молбата за отмяна на определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, е разрешен по задължителен начин, като е прието, че тази категория определения, с изключение на определението за прекратяване на делото поради отказ от иска, не подлежат на отмяна по чл.307 ГПК. Прието е, че предметният обхват на влезлите в сила съдебни актове, които подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК, е очертан в т. 5 от ТР № 1/17.07.2001 г. по т. гр. дело № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, чиито разрешения запазват актуалността си и при действието на ГПК – 2007 г. С оглед дадените с посоченото тълкувателно решение указания, конкретно заявените с молбата основания за отмяна на разпореждането за връщане на касационна жалба са неотносими към преценката на допустимостта на производството. По изложените съображения настоящият състав приема, че изводът на състава на ВКС за недопустимост на подадената молба за отмяна е правилен и поради това обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Извън предмета на настоящото производство, образувано по молба за отмяна на влязло в сила разпореждане за връщане на касационна жалба, е заявеното с частната жалба искане за отмяна на влязлото в сила първоинстанционно решение поради наличие на основанията на чл.303, т.1 и т.2 ГПК, с оглед на което това искане и изложените във връзка с него твърдения и доводи на страните не следва да се обсъждат. Във връзка с направеното с разглежданата частна жалба ново искане по чл.303, т.1 и т.2 ГПК първоинстанционният съд след връщане на делото следва да извърши преценка на редовността на тази молба и да предприеме действия по администрирането й.

Така мотивиран, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 189 от 31.07.2017г. по т.д.№1163/2017г. на ВКС, ТК, I т.о.

ИЗПРАЩА делото на Русенски окръжен съд за преценка на редовността и администрирането на съдържащата се в частната жалба молба за отмяна по чл.303, т.1 и т.2 ГПК на решение № 43 от 17.03.2015г. по т.д. № 263/2015г. на Русенски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!