О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 809

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1536/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] София срещу определение № 272/11 май 2017 г. на Върховния касационен съд, състав на Второ ТО, постановено по ч.т.д.№ 961/2017 г., с което е оставена без разглеждане подадената от застрахователното дружество частна касационна жалба срещу Определение № 76/21 февруари 2017 г. на Бургаския апелативен съд по ч.т.д.№ 53/2017 г. по описа на същия съд. С него е потвърдено определение на Окръжен съд Бургас от 17 януари 2017 г. по т.д.№ 364/2016 г. в частта, в която е оставено без уважение възражение за местна подсъдност, заявено с отговора на исковата молба на [фирма].

Жалбоподателят поддържа, че определението на ВКС е неправилно поради преграждащия характер на обжалваното определение на Бургаския апелативен съд, позовава се и на предвидената в чл. 121 ГПК възможност за обжалване на определението във връзка с подсъдността от заинтересованата страна, поради което моли да бъде отменено Определение № 272/11 май 2017 г. на ВКС.

Ищцовото [фирма] [населено място] изразява становище, че частната жалба срещу определението на ВКС е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, 1 състав на Второ т.о., като обсъди доводите на страните и данните по делото, намира следното:

Частната жалба с вх. № 5916/26 май 2017 г. е подадена в срок от заинтересована легитимирана страна срещу подлежащо на обжалване определение по чл. 274 ал.2 изр.2 ГПК и нередовностите й са отстранени, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С обжалваното определение съставът на Второ т.о. на ВКС е приел, че е сезиран с недопустима касационна частна жалба срещу въззивно определение на Бургаския апелативен съд, неподлежащо на касационен контрол съгласно Тълкувателно решение № 1/9.12.2013 г. по ТД № 1/2013 г. на ОСГТК. С въззивния акт е потвърдено определение на първоинстанционния съд от 17 януари 2017 г. по т.д.№ 364/2016 г. по описа на Окръжен съд Бургас, с което е оставено без уважение възражение на ЗАД [фирма] за неподсъдност на спора на Бургаския ОС по правилата на общата местна подсъдност.

Съгласно т.9 б.“в“ на ТР № 1 от 9.12.2013 г. по ТД № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС определението на въззивния съд, с което се потвърждава определение на първоинстанционен съд за оставяне без уважение отвод за неподсъдност не подлежи на касационно обжалване, тъй като не е от категорията на актовете, предвидени в чл.274, ал.3 ГПК.

Предвид изложеното обжалваното определение № 272/11 май 2017 г. по ч.т.д.№ 961/2017 г. на ВКС е правилно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл.274 ал. 2 изр.2 ГПК Върховният касационен съд, 1 състав на Второ т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 272/11 май 2017 г. на ВКС, ТК, състав на Второ отделение, постановено по ч.т.д.№ 961/2017 г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!