О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 811

Гр.София, 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 2601/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на синдиците на [фирма] А. Н. Д. и К. Х. М. срещу определение № 2556/2 август 2017 г. на САС, ТО, 13 състав, по ч.гр.д.№ 3011/2017 г. на САС, с което е потвърдено определение на СГС, VІ ТО, 9 състав, от 22 май 2017 г. по т.д.№ 1557/2017 г. на СГС, в частта, с която [фирма] /н/ е осъдено да заплати на основание чл.59 ал.7 З. държавна такса в размер на 34 579,08 лв. по сметка на СГС, събираема от масата на несъстоятелността. В жалбата се поддържа, че определението е неправилно. Претендира се отмяната му. В изложение по чл.284 ал.3 т.1 ГПК приложното поле на касационното обжалване е обосновано с предпоставките на чл. 280 ал.1 т. 3 ГПК по отношение на определения за значим за изхода на спора процесуалноправен въпрос „следва ли нормата на чл.59 ал.7 З. да се прилага и по отношение на прекратените поради недопустимост на иска производства“.

Частната жалба е подадена в срока от заинтересована легитимирана страна срещу въззивно определение на САС, с което е потвърдено определение на СГС за прекратяване на производството по иск на синдиците на К. /АД /н/ срещу неправосубектен ответник – акционерно дружество, заличено от търговския регистър, В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ . Нередовностите й са отстранени.

В изпълнение на задължението да следи служебно за спазването на нормите, обуславящи допустимостта на обжалваните актове във всяко положение на делото настоящият съдебен състав на Второ т.о. на ВКС констатира, че определението на СГС за прекратяване на производството по делото е обжалвано само в частта, в която ищцовата банка е осъдена да заплати държавна такса. Същата представлява част от разноските за водене на делото, включващи съгласно чл.71 ал.1 ГПК разходи за производството и държавни такси. С разпоредбата на чл.248 ГПК е създаден специален ред за изменение на решението в частта за разноските, приложим за всеки съдебен акт, с който приключва делото в съответната инстанция. Съгласно трайно установената съдебна практика за страната няма правен интерес от обжалване на решение или определение в частта за разноските, след като има на разположение процесуалния ред на чл.248 ГПК. При обжалване на първоинстанционен съдебен акт само в частта за разноските въззивният съдебен акт се явява процесуално недопустим и подлежи на обезсилване от касационната инстанция, а прекратеното дело се изпраща на първоинстанционния съд за разглеждане на жалбата като молба за изменение на акта от постановилия го съд по чл. 248 ГПК / В тоя смисъл Решение № 35 от 25 март 2013 г. по т.д.№ 467/2012 г. на І т.о. на ВКС/.

По изложените съображения обжалваното определение на САС следва да бъде обезсилено, а въззивното производство – прекратено като недопустимо.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд, 1 състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ДО КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ Определение № 2556/2017 г. по ч.гр.д.№ 3011/2017 г. на САС. ОБЕЗСИЛВА Определение № 2556/2.08.2017 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 13 състав, постановено по ч.гр.д.№ 3011/2017 г.

Прекратява производството като недопустимо.

Изпраща делото на Софийския градски съд за разглеждане на частната жалба на синдиците на [фирма] /н/ с вх. № 77225/8 юни 2017 г. на СГС като искане по чл.248 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: