О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 807

Гр.София 28.12.2017 година

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛАЙ МАРКОВ

СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар

и в присъствието на прокурор

изслуша докладваното

от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

частно търговско дело № 1941/2017 г.

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] срещу определение № 1695/23 май 2017 г. по ч.т.д.н.№ 1947/2017 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 5 състав, с което е оставена без разглеждане частна жалба на банката с вх. № 1702/2 март 2017 г. на регистратурата на Кюстендилския ОС срещу определение от 14.02.2017 г. на КОС по т.д.н.№ 73/2016 г. по описа на същия съд и е прекратил производството по делото. В жалбата на [фирма] София се поддържа, че определението на САС е неправилно по съображения, че определението по чл. 638 ал. 3 ТЗ, с което съдът отказва да продължи индивидуалното принудително изпълнение при съществуваща опасност от увреждане интересите на обезпечения кредитор прегражда развитието на това индивидуално принудително изпълнение. Претендира се отмяна на определението на въззивния съд и връщане на делото за произнасяне по същество на частната жалба.

Синдикът на [фирма], в несъстоятелност, [фирма] В. и [фирма] К. изразяват становище, че частната жалба е неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок от заинтересована легитимирана страна срещу определение от вида на преграждащите развитието на делото, поради което се явява процесуално допустима.

Настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, Второ ТО, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, намира следното:

Въззивният съд е сезиран с частна жалба вх. № 1702/2 март 2017 г. на ОС Кюстендил, подадена от [фирма] срещу определение от 14.02.2017 г. по т.д.н.№ 73/2016 г., с което съдът не разрешава продължаване на изпълнителните действия по изп.д.№ 210684404402934 на ЧСИ С. Я. с район на действие СГС на основание чл.638 ал.3 ТЗ по молба на [фирма], кредитор с обезпечени вземания в производството по несъстоятелност срещу [фирма].

За да остави без разглеждане частната жалба, с която е сезиран, въззивният съд е приел, че обжалваното пред него определение по чл. 638 ал.3 ТЗ не е от категорията преграждащи развитието на делото по несъстоятелност, нито пък обжалването му е изрично предвидено в закона, поради което жалбата се явява процесуално недопустима.

Върховният касационен съд, 1 състав на Второ т.о. констатира, че обуславящият изхода на спора въпрос попада в предмета на Тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС, включващ и въпроса „Подлежи ли на обжалване определението по чл.638, ал. 3 ТЗ“.

Предвид изложеното следва да се приеме, че са налице предпоставките на чл.292 ГПК във вр.чл.229 ал.1 т. 7 ГПК за спиране на производството поради образувано тълкувателно дело по правен въпрос, обуславящ изхода на процесуалния спор по настоящото дело.

Мотивиран от горното и на основание чл.292 ГПК във вр.чл.229 ал.1 т. 7 ГПК Върховният касационен съд, състав на Второ ТО

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.т.д. № 1941/2017 г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение, до приключване на ТД № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: